Beleggingsbeleid

De Stichting Leger des Heils beheert het belegde vermogen voor alle onderdelen en activiteiten van het Leger des Heils in Nederland. Eind 2016 bedroeg het totaal van de beleggingen € 61,3 miljoen (2015 € 60,9 miljoen).

 Het beleggingsbeleid van het Leger des Heils is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• beleggingsbeleid is geënt op een maximaal financieel rendement bij een defensieve strategie;
• kapitaalmarktbeleggingen zijn noodzakelijk om de gewenste rendementen in de komende jaren te kunnen realiseren;
• het eigen vermogen van het Leger des Heils heeft een aantal functies waaronder die van weerstandsvermogen om risico’s en/of tegenvallers te kunnen opvangen;
• het primaat van de toepassing van ethische normen ligt boven het beleggingsrendement.

Sociaal verantwoord beleggen

Het Leger des Heils heeft er al tientallen jaren geleden voor gekozen om zijn grondbeginselen ook in het beleggingsbeleid zichtbaar te maken. Deze keuzes zijn naderhand uitgebreid tot de volgende lijst van sectoren, bedrijven en landen waarin niet belegd mag worden:

 • Tabak;
 • Alcohol;
 • Pornografie en goedkoop amusement;
 • Gokken;
 • Wapen- en oorlogsindustrie (incl. toeleveranciers);
 • Fraude en corruptie;
 • Kinderarbeid, discriminatie en schending van mensenrechten;
 • Ernstige milieudelicten;
 • Onrechtvaardige overheden: ‘state governance issues: business ethics, public policy related controversies and incidents’.

De uitsluitingen zijn van toepassing als de voor de uitsluiting relevante omzet meer bedraagt dan 5% van de ondernemingsomzet of als het onderdeel in sterke mate bepalend kan worden geacht.

Vanwege de toepassing van een ethisch normenkader, is het beleggen in fondsen (verzameling van meerdere aandelen of vastgoed) slechts bij uitzondering mogelijk. Het gebruik van zogenaamde ‘indextrackers’ is om dezelfde reden niet mogelijk. Derivaten, anders dan valutatermijntransacties ten behoeve van Leger des Heils ontwikkelingsprojecten in het buitenland, zijn niet toegestaan.

Het Leger des Heils hanteert bij zijn beleggingsbeleid uiteraard de uitgangspunten van de Richtlijn Financieel Beheer, zoals gepubliceerd door de brancheorganisatie van fondsenwervende instellingen Goede Doelen Nederland.

Sustainalytics is gespecialiseerd in het verkrijgen en toepassen van ethische beoordelingen van ondernemingen en staten. De screening is samen te vatten als enerzijds het effectief bewaken van de ethische uitsluitingen en anderzijds het vermijden van beleggingen in de slechter scorende bedrijven (op ethisch gebied) in de betreffende sector. Het Leger des Heils ontvangt maandelijks informatie van Sustainalytics, waarbij inzicht wordt verkregen in het totaalprofiel van de beleggingsportefeuille, alsmede eventuele signaleringen van overschrijding van de ethische beleggingsnormen. De externe vermogensbeheerders hebben in hun mandaat instructie gekregen om deze signaleringen adequaat te verwerken door betreffende fondsen te verkopen.

Middelenverdeling

Het Leger des Heils heeft bij het beleggen van het interne pensioenfonds voor officieren (retraitefonds) gekozen voor een defensief beleggingsprofiel, gebaseerd op genoemde uitgangspunten. De strategische middelenverdeling is 75% obligaties en 25% aandelen, met de ruimte om 10%-punten hiervan af te wijken. Voor het retraitefonds wordt als alternatief voor obligaties ook belegd in Nederlandse hypotheken via een fonds van Syntrus Achmea. De defensieve verdeling geldt ook voor de beleggingen van de algemene reserves.

Missiegerelateerde beleggingen

In 2016 heeft het Leger des Heils voor circa € 1,7 miljoen belegd in een aantal fondsen, onder meer van Triodos, Actiam Institutional Microfinance Fund I en II (voorheen SNS Institutional Microfinance Fund I en II) en in Oikocredit. Tevens heeft het Leger des Heils een belang in de Nederlandse holding van de (Afrikaanse) microkredietbank Musoni.

Rapportage en verantwoording

Het Leger des Heils laat zich door IBS Asset Management in zijn hoedanigheid van fiduciair beheerder adviseren over het beleggingsbeleid. De externe vermogensbeheerders en fiduciair beheerder rapporteren maandelijks aan het Leger des Heils. Ten minste drie maal per jaar wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd met interne financieel deskundigen, aangevuld met de externe vermogensbeheerders en de fiduciair beheerder. Deze evaluatie betreft de behaalde resultaten, de duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en bijzonderheden. Daarnaast worden de beleggingsresultaten, duurzaamheidsscreening en de algemene ontwikkelingen door de financieel secretaris verantwoord aan de Territoriale Financiële Raad van het Leger des Heils.

Beleggingsrendement

2016 was een beleggingsjaar met twee gezichten. Aan het begin van het jaar daalden aandelenbeurzen flink als gevolg van de lage olieprijs, tegenvallende groeicijfers en zorgen om de Europese banken. Gedurende het jaar verbeterden markten, doordat centrale banken het financiële systeem flink ondersteunden. Door de daling van de kapitaalmarktrente in de eerste helft van het verslagjaar, ontwikkelde de brede obligatiemarkt zich uiteindelijk positief (3,3%). Wereldwijd stegen de aandelenbeurzen in 2016 verder (+11,1%).

Het gerealiseerde rendement over 2016 bedroeg 2,9% op de beleggingen van de reservepositie (2015: -1,0%). Het rendement op de beleggingen van het retraitefonds bedroeg 5,0% (2015: 1,9%).

Als de in 2016 gerealiseerde rendementen worden vergeleken met bijbehorende benchmarks. De resultaten van de reservepositie bleven wat achter door de grotere kaspositie gedurende een deel van het jaar en de afboeking van de missiegerelateerde belegging in Belmont.

In 2016 is besloten om voor de beleggingsopbrangsten aansluiting te zoeken bij de rapportage van onze externe fiduciair vermogensbeheerder IBS. Deze rapporteert inzake de beleggingen van de twee asset managers van het Leger des Heils. Deze beleggingen omvatten de beleggingen voor rekening en risico van het Leger des Heils. In voorgaande jaren werden ook andere inkomsten uit vastgoed en liquiditeiten hierin meegenomen. Deze zijn vanaf 2016 verantwoord onder de 'overige baten'.

Externe vermogensbeheerders en benchmarking

Het beheer van de beleggingsportefeuille is opgedragen aan externe vermogensbeheerders Staalbankiers (die eind 2016 door Van Lanschot is overgenomen) en Triodos. Beide beheerders zijn geselecteerd vanwege hun maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid. Daarnaast is geselecteerd op historische resultaten van de portefeuilles, de kwaliteit van de rapportage, duurzaamheidsscreening en beheerkosten.

Voor de externe vergelijking van de beleggingsresultaten wordt gebruikgemaakt van de navolgende indices:

 • Vastrentende waarden: Citigroup Euro BIG;
 • Aandelen en aandelenbeleggingsfondsen: MSCI World All Country (in euro total return);
 • (Indirect) onroerend goed: EPRA Euro zone net return;
 • Ethische screening door Sustainalytics.