Beleggingsbeleid

De Stichting Leger des Heils beheert het belegde vermogen voor alle onderdelen en activiteiten van het Leger des Heils in Nederland. Eind 2017 bedroeg het totaal van de beleggingen € 60,9 miljoen (2016 € 61,3 miljoen).

 Het beleggingsbeleid van het Leger des Heils is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• beleggingsbeleid is geënt op een maximaal financieel rendement bij een defensieve strategie;
• kapitaalmarktbeleggingen zijn noodzakelijk om de gewenste rendementen in de komende jaren te kunnen realiseren;
• het eigen vermogen van het Leger des Heils heeft een aantal functies waaronder die van weerstandsvermogen om risico’s en/of tegenvallers te kunnen opvangen;
• het primaat van de toepassing van ethische normen ligt boven het beleggingsrendement.

Sociaal verantwoord beleggen

Het Leger des Heils heeft er al tientallen jaren geleden voor gekozen om zijn grondbeginselen ook in het beleggingsbeleid zichtbaar te maken. Deze keuzes zijn naderhand uitgebreid tot de volgende lijst van sectoren, bedrijven en landen waarin niet belegd mag worden:

 • Tabak;
 • Alcohol;
 • Pornografie en goedkoop amusement;
 • Gokken;
 • Wapen- en oorlogsindustrie (incl. toeleveranciers);
 • Fraude en corruptie;
 • Kinderarbeid, discriminatie en schending van mensenrechten;
 • Ernstige milieudelicten;
 • Onrechtvaardige overheden: ‘state governance issues: business ethics, public policy related controversies and incidents’.

De uitsluitingen zijn van toepassing als de voor de uitsluiting relevante omzet meer bedraagt dan 5% van de ondernemingsomzet of als het onderdeel in sterke mate bepalend kan worden geacht.

Vanwege de toepassing van een ethisch normenkader, is het beleggen in fondsen (verzameling van meerdere aandelen of vastgoed) slechts bij uitzondering mogelijk. Het gebruik van zogenaamde ‘indextrackers’ is om dezelfde reden niet mogelijk. Derivaten, anders dan valutatermijntransacties ten behoeve van Leger des Heils ontwikkelingsprojecten in het buitenland, zijn niet toegestaan.

Het Leger des Heils hanteert bij zijn beleggingsbeleid uiteraard de uitgangspunten van de Richtlijn Financieel Beheer, zoals gepubliceerd door de brancheorganisatie van fondsenwervende instellingen Goede Doelen Nederland.

Sustainalytics is gespecialiseerd in het verkrijgen en toepassen van ethische beoordelingen van ondernemingen en staten. De screening is samen te vatten als enerzijds het effectief bewaken van de ethische uitsluitingen en anderzijds het vermijden van beleggingen in de slechter scorende bedrijven (op ethisch gebied) in de betreffende sector. Het Leger des Heils ontvangt maandelijks informatie van Sustainalytics, waarbij inzicht wordt verkregen in het totaalprofiel van de beleggingsportefeuille, alsmede eventuele signaleringen van overschrijding van de ethische beleggingsnormen. De externe vermogensbeheerders hebben in hun mandaat instructie gekregen om deze signaleringen adequaat te verwerken door betreffende fondsen te verkopen.

Middelenverdeling

Het Leger des Heils heeft bij het beleggen van het interne pensioenfonds voor officieren (retraitefonds) gekozen voor een defensief beleggingsprofiel, gebaseerd op genoemde uitgangspunten. De strategische middelenverdeling is 65% obligaties en 35% aandelen, met de ruimte om 10%-punten hiervan af te wijken. Voor het retraitefonds wordt als alternatief voor obligaties ook belegd in Nederlandse hypotheken via een fonds van Syntrus Achmea. De defensieve verdeling geldt ook voor de beleggingen van de algemene reserves.

Missiegerelateerde beleggingen

In 2017 heeft het Leger des Heils voor circa € 1,6 miljoen belegd in een aantal fondsen, onder meer van Triodos, Actiam Institutional Microfinance Fund I en II (voorheen SNS Institutional Microfinance Fund I en II), Blue Orchard en in Oikocredit. Tevens heeft het Leger des Heils een belang in de Nederlandse holding van de (Afrikaanse) microkredietbank Musoni.

Rapportage en verantwoording

Het Leger des Heils laat zich door IBS Asset Management in zijn hoedanigheid van fiduciair beheerder adviseren over het beleggingsbeleid. De externe vermogensbeheerders en fiduciair beheerder rapporteren maandelijks aan het Leger des Heils. Ten minste drie maal per jaar wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd met interne financieel deskundigen, aangevuld met de externe vermogensbeheerders en de fiduciair beheerder. Deze evaluatie betreft de behaalde resultaten, de duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en bijzonderheden. Daarnaast worden de beleggingsresultaten, duurzaamheidsscreening en de algemene ontwikkelingen door de financieel secretaris verantwoord aan de Territoriale Financiële Raad van het Leger des Heils.

Beleggingsrendement

In 2017 trok de wereldwijde economische groei verder aan. Consumenten waren positief gestemd en de bedrijven lieten mooie winsten zien. Als gevolg van dit positieve economische klimaat liep, tot tevredenheid van de Centrale Banken, ook eindelijk de inflatie iets op. Door deze ontwikkelingen gaat 2017 de geschiedenisboeken in als één van de minst volatiele jaren op de financiële markten. De Nederlandse 10-jaars rente liep op van 0,32% naar 0,52%, maar van onrust op de obligatiemarkten was geen sprake. De brede Eurozone obligatie-index steeg in 2017 met 0,5%. Staatsobligaties hadden een moeilijk jaar door een oplopende rente. Bedrijfsobligaties deden het beter. De spread daalde nog verder waardoor een rendement van 1,8% werd behaald. De wereldwijde aandelenbeurzen sloten voor het zesde jaar op rij met een positief rendement (+8,9%) af.

De oude beurswijsheid ‘Sell in May and go away, but do remember to come back in September’ was in 2017 ook weer van kracht. Na de slechte zomerperiode herstelden de beurzen sterk in de laatste maanden van het jaar. Europa behaalde in 2017 een winst van 10,8% wat circa 2% beter was dan de wereldindex. Noord-Amerika presteerde nog beter maar door de devaluatie van de dollar t.o.v. de euro van 14%, bleef deze regio dit jaar iets achter bij de wereldindex. De beurzen van de opkomende landen en Japan presteerden het beste met winsten van meer dan 20%.

Het gerealiseerde rendement over 2017 bedroeg 2,1% op de beleggingen van de reservepositie (2016: 3,2%). Het rendement op de beleggingen van het retraitefonds bedroeg eveneens 2,1% (2016: 5,0%), onder de langetermijnverwachting van de organisatie van 4%. Als de in 2017 gerealiseerde rendementen worden vergeleken met bijbehorende benchmarks dan valt op dat de aandelenbeleggingen in beide portefeuilles tenminste zo goed presteerden als de betreffende benchmarks. De obligatiebeleggingen bleven wat achter bij de referentie-index, door een groter belang in de minder renderende staatsleningen alsmede door het selectie-effect in het segment bedrijfsobligaties. De belegging in hypotheken via het retraitefonds liet een positief rendement van 1,7% zien.

Externe vermogensbeheerders en benchmarking

Het beheer van de beleggingsportefeuille is opgedragen aan de externe vermogensbeheerders Van Lanschot en Triodos. Beide beheerders zijn geselecteerd vanwege hun maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid. Daarnaast is geselecteerd op historische resultaten van de portefeuilles, de kwaliteit van de rapportage, duurzaamheidsscreening en beheerkosten.

Voor de externe vergelijking van de beleggingsresultaten wordt gebruikgemaakt van de navolgende indices:

 • Vastrentende waarden: Citigroup Euro BIG;
 • Aandelen en aandelenbeleggingsfondsen: MSCI World All Country (in euro total return);
 • (Indirect) onroerend goed: EPRA Euro zone net return;
 • Ethische screening door Sustainalytics.