Een luisterend oor

Binnen het Leger des Heils wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils met u omgaat. In dat geval zijn er een aantal opties waar u gebruik van kunt maken.

Meldpunt voor slachtoffers geweld jeugdzorg

De Commissie De Winter heeft op 12 juni 2019 het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ gepresenteerd, waarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ, de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s

Meer informatie over het onderzoek en het rapport is te vinden via: https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg

Regeling slachtoffers misbruik

Het Leger des Heils heeft een compensatieregeling en een nazorgtraject beschikbaar gesteld voor mensen die in het verleden slachtoffer zijn geworden van misbruik. Hiermee wil het Leger des Heils recht doen aan het leed dat slachtoffers is aangedaan en een handreiking bieden voor mogelijk herstel.

De regeling is voor slachtoffers van misbruik welke heeft plaatsgevonden bij het Leger des Heils. Voor nazorg biedt het Leger des Heils een traject van begeleiding aan bij externe gedragsdeskundigen. Daarnaast biedt het Leger des Heils geestelijke zorg aan. De regeling betreft misbruikzaken die verjaard zijn en die daarom niet meer door slachtoffers voor de rechter kunnen worden gebracht.

Meer informatie: www.legerdesheils.nl/handreiking

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk, onbevooroordeeld en niet in dienst van het Leger des Heils. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat wat er wordt verteld niet binnen de organisatie bekend mag worden, tenzij de cliënt toestemming geeft. Items die bespreekbaar zijn: discriminatie, ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, onbegrip, schending van privacy, etc. We zijn bereikbaar per telefoon en e-mail. In beide gevallen wordt de vraag/klacht vertrouwelijk en persoonlijk behandeld.

Kijk op deze pagina voor de clientvertrouwenspersoon bij jou in de regio.

Klachten over het Leger des Heils?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over:

  • een beslissing die is genomen door een medewerker van het Leger des Heils
  • de manier waarop een medewerker met je is omgegaan
  • de wijze van werken van het Leger des Heils
  • de manier waarop er met je persoonsgegevens is omgegaan of met je privacy rechten die je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt.

Je kunt je klacht mailen naar info@legerdesheils.nl.