Dagbehandeling 't Stekje

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Huizen
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen
phone
06 29374483

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Dagbehandeling voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar

Het Stekje biedt dagbehandeling voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar, van wie wordt verwacht dat ze op vierjarige leeftijd in een vorm van onderwijs kunnen starten. Het gaat hier om kinderen die extra zorg nodig hebben doordat hun ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren. De behandeling brengt de verstoorde of vertraagde ontwikkeling van het kind weer op gang.

Behandeling
Het belangrijkste deel van de behandeling bestaat uit het intensief begeleiden van de kinderen. Diverse deskundigen werken mee aan de behandeling van het kind, zoals een gedragswetenschapper, fysiotherapeut, logopedist en pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers vormen de basis van de behandeling op de groep. Overige deskundigen kunnen worden geconsulteerd als de behandeling dit vraagt.  

Op de groep worden activiteiten georganiseerd op sociaal-emotioneel-, cognitief- en motorisch gebied. Ook dagelijkse activiteiten zoals spelen, eten, bewegen, zingen en voorlezen worden ingezet als leermoment en behandeling, zodat het opgang brengen van de ontwikkeling kan worden gestimuleerd. Zo komt de behandeling terug in elk onderdeel van de dag.
Een belangrijk onderdeel van de dagbehandeling is het bieden van regelmaat en structuur. Hierdoor heeft het dagelijks dagprogramma een steeds terugkerend ritme waaraan het kind een gevoel van veiligheid en zekerheid kan ontlenen.  

Extra mogelijkheden
De mogelijkheid bestaat dat ouders in de groep meedraaien, zodat ze hun kind kunnen begeleiden om het in de groep aangeleerde gedrag ook thuis te gaan toepassen. Daarnaast is het mogelijk om, wanneer ouders concrete opvoedingsvragen hebben, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) in te zetten. Ook kan Pivotal Respons Treatment (PRT) worden ingezet. Deze interventie is bedoeld voor kinderen met een (vermoedelijke) Autismespectrumstoornis (ASS) en hun primaire opvoedingsomgeving (gezin/ouders). Het doel van PRT is om de motivatie tot interactie bij kinderen met autisme te vergroten, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt.  

Duur
De duur van de plaatsing is, afhankelijk van de problematiek en het verloop van de behandeling, tussen de 9 maanden en één jaar. Gedurende de behandeling vinden er regelmatig gesprekken plaats over de voortgang. Eerst is er gedurende drie maanden een observatieperiode waarin wordt bekeken of verdere behandeling mogelijk is. Mocht dan blijken dat de behandeling niet passend is, kan worden besloten de plaatsing te stoppen en te kijken naar andere mogelijkheden. Gemiddeld vindt twee keer per jaar een evaluatie plaats. De hulpverlening wordt afgesloten op het moment dat de doelstelling bereikt is of er een beter passend vervolgtraject kan worden gerealiseerd.  

Het Stekje is locatiegebonden en wordt geboden in Huizen. Een kind kan hierbij maximaal 3 dagen in de week geplaatst worden. Openingstijden: Ma, di en do van 08:30 – 15:00 uur.