TFCO

Treatment Foster Care Oregon

TFCO is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Er is sprake van complexe problematiek binnen verschillende leefgebieden van de jongere. Het behandelprogramma wordt in het civielrechtelijke kader ingezet op het moment dat een (voorwaardelijke) gesloten plaatsing overwogen wordt of al is ingezet en in het strafrecht als bijzondere voorwaarde in het kader van voorwaardelijke detentie, gedragsbeïnvloedende maatregel of in het kader van een voorwaardelijke PIJ.
image

De jongere wordt individueel geplaatst bij een speciaal getraind opvoedgezin. De focus ligt op het stimuleren van positief gedrag. Het doel is om de jongere te versterken in adequate sociale vaardigheden, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het aangaan van relaties waardoor zijn sociale context in de toekomst steunend en positief is.

Ten behoeve van de uitvoering van het behandelprogramma wordt intensief samengewerkt met de ouders, de school, de betrokken jeugdreclasseringswerker en/of jeugdbeschermer.  

TFCO kan zowel in het strafrechtelijk kader als in het civielrechtelijk kader worden ingezet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Centrale intake TFCO.  

TFCO is als specialistische jeugdzorg opgenomen binnen het Landelijke transitie arrangement. Meer informatie is te vinden op www.vng.nl > Producenten en diensten > landelijke inkoop jeugdzorg > functies en zorgaanbieders.