Samenleven doe je dus niet alleen

Onze slogan is met name ingegeven vanuit het feit dat één op de tien mensen in ons land – volwassenen en kinderen –sociaal zijn uitgesloten. Daaronder zijn mensen zonder helper, die kampen met een opeenstapeling van problemen en risicofactoren op meerdere leefgebieden. Met name voor hen wil het Leger des Heils zich inzetten. Vanuit ons geloof willen we iets voor anderen betekenen. Onze dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. We zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
image

We willen dan ook tegemoetkomen aan vragen en noden die in onze omgeving leven. De zorg voor kwetsbare groepen in onze samenleving – waarin individualisering hoogtij viert – laat veel te wensen over. Dat komt omdat hun problemen vaak niet onder één wettelijk kader of één specifiek beleidsterrein vallen. Voor deze mensen is op hetzelfde moment hulp vanuit meerdere van deze beleidsterreinen noodzakelijk. Helaas ontbreekt dan de nodige afstemming tussen wet- en regelgeving op de verschillende leefgebieden, zoals wonen, werk, schulden, enzovoort. Vanuit onze kennis en ervaring denken we graag mee over verschillende maatschappelijke thema’s. Vanuit het besef dat we het samen moeten doen.