Cliëntenraad

Medezeggenschap van cliënten goed geregeld

De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van de cliënten van het Leger des Heils W&G ZWN. Ze overlegt daarvoor met de directie en denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Door de adviezen van de CR kan het Leger des Heils W&G ZWN de zorg beter afstemmen op de behoeften van de cliënten.

De cliëntenraad is er voor jou!

Ben je cliënt bij het Leger des Heils W&G ZWN, dan staan we voor jou klaar. Je kunt bij ons onderwerpen aankaarten die jou opvallen binnen de organisatie en waar je eens over wilt praten.

Het gaat daarbij niet om klachten van jou persoonlijk. Hierover kun je meer informatie vinden bij de klachtenregeling.

Adviesrecht

De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd of ongevraagd. Maar over een aantal onderwerpen moet de instelling altijd de mening van de raad vragen. De cliëntenraad heeft recht op advies over:

 • Wijziging van de doelstelling of de grondslag;
 • Samenwerking of een fusie met andere instellingen;
 • Opheffing, verhuizing of een ingrijpende verbouwing;
 • Belangrijke wijziging in de organisatie;
 • Belangrijke inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden;
 • Benoeming van leden van de directie en van de Raad van Bestuur;
 • Begroting en jaarrekening;
 • Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van zorgverlening. 

De cliëntenraad heeft het recht maar niet de verplichting tot advies. Als de organisatie het niet eens is met het advies van de CR moet zij eerst overeenstemming zien te bereiken. Als dit niet lukt, kan de organisatie van het advies afwijken. Zij deelt dit schriftelijk en beargumenteerd aan de cliëntenraad mee.

Verzwaard adviesrecht

Sommige onderwerpen zijn van zeer direct belang voor de cliënten. Bijvoorbeeld het veranderen van het tijdstip van de warme maaltijd, of het benoemen van leden van een klachtencommissie. Daarover kan de instelling in principe alleen besluiten nemen als de cliëntenraad ermee instemt. De raad heeft dan verzwaard adviesrecht. Dit recht heeft betrekking op:

 • Algemeen beleid van de instelling over voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
 • Kwaliteitsbeleid;
 • Klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen;
 • Wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere voor cliënten geldende regelingen;
 • Benoeming van een afdelingshoofd van een intramurale instelling die 24-uurszorg verleent en waar cliënten in de regel langdurig verblijven.  

Juist omdat deze onderwerpen zo belangrijk zijn voor cliënten, weegt de stem van de cliëntenraad zwaar. De instelling kan moeilijk van een verzwaard advies van de CR afwijken. De CR heeft echter geen vetorecht. Als de directie een bepaald besluit toch wil nemen, moet zij dat voorleggen aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie probeert eerst te bemiddelen. Lukt dat niet, dan doet zij een bindende uitspraak.

Wat kun jij doen?

Laat je stem horen in de huiskameroverleggen op de verschillende afdelingen en bij de welzijnscommissie van Zorgcentrum de Linde. Op deze overleggen komen alle relevante onderwerpen voor jou aan de orde. Dit kunnen wijzigingen zijn maar ook voorstellen om iets te verbeteren. Je kunt dan reageren op deze zaken en de CR kan dit dit dan mee nemen in haar adviezen.  

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen! clientenraad.zwn@legerdesheils.nl