Cliënttevredenheidsmeting

2017

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting (DeelnemersErvaringsOnderzoek, DEO, genoemd) leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de deelnemers worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

De DEO 2017 is uitgevoerd in de periode van 1 tot en met 31 oktober 2017. Aanvullend is er bij alle deelnemers van de 50|50 Workcenters een DEO afgenomen in de periode mei en juni 2018. Als aanvulling op de enkele ‘standaard’ vragen zijn in overleg met de Cliëntenraad 3 vragen voorgelegd over een specifiek thema. In 2017 was dit thema; Ervaren veiligheid.

Triqs heeft het onderzoek uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de rapportage. De kwaliteitsmanager is coördinator binnen de werkeenheid en contactpersoon voor externen en betrokkenen intern. 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in rapportages. Er moeten tien of meer goed ingevulde vragenlijsten zijn ingediend  om een rapportage te mogen maken. Een lagere respons heeft niet geleid tot een rapport, daar de privacy van de invullers dan onvoldoende gewaarborgd is. De antwoorden van die cliënten zijn wel meegenomen in de totaalrapportage van de betreffende productgroep.  

De rapportages van de DEO 2017:

Begeleid Wonen Twente
Begeleid Wonen Zwolle
Beschermd Wonen Modulair Enschede
Domus Wehl
Domus Zwolle
Huis en Haard Het Bijvank
Huis en Haard Eefde
Huis en Haard Leliestraat
Huis en Haard Zwolle
Kortdurende Opvang Enschede
Take Off IJsselland

De rapportages van de DEO 50|50 2018:

50|50 Workcenter Enschede
50|50 Workcenter Zutphen
50|50 Workcenter Zwolle - Dijkstraat
50|50 Workcenter Zwolle - Marsweg

Als u vragen heeft over de rapportages, kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmanager via telefoonnummer 088 - 065 22 40 of kwaliteit.overijssel@legerdesheils.nl.

In oktober 2018 is de nieuwste DEO uitgevoerd. Naar verwachting zullen begin 2019 de resultaten op de website worden gepubliceerd.