Missie

Kansen voor iedereen. Altijd!

Leger des Heils Noordwest zet zich in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Multiprobleemgezinnen. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Wij ondersteunen cliënten die een combinatie van problemen op meerdere levensterreinen ervaren. Waar anderen opgeven, zien wij kansen. Altijd!

Leger des Heils Noordwest is onderdeel van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland. Vanuit onze missie richten wij onze focus op kwetsbare mensen in de samenleving die veelal op diverse levensgebieden zorg nodig hebben. Daarbij gaat het vaak om mensen met complexe vragen die soms onvoldoende bereikt worden en voor wie de hulp niet makkelijk toegankelijk is. Wij zijn erop gericht hen doortocht (toegang & perspectief) te bieden naar een menswaardig bestaan. Als mens te ervaren erbij te horen, mee te tellen, van waarde te zijn, tot je bestemming te komen.  

De Leger des Heilsaanpak is gestoeld op die missie en vertaalt zich in concrete activiteiten en trajecten om onze deelnemers nabij te zijn en te ondersteunen in hun concrete leefsituatie en mensen uit de samenleving daarbij te betrekken.  

Herstel van het gewone leven, het naar vermogen weer kunnen meedoen in de maatschappij, is al enige jaren de belangrijkste doelstelling welke Leger des Heils Noord -West voor haar deelnemers willen bereiken. Het concept van een integrale herstelgerichte aanpak past prima bij onze organisatie en spreekt de medewerkers aan. Cliënten worden uitgedaagd de regie over de eigen toekomst op zich te nemen.