Cliëntenraad

Voor de gezamenlijke belangen van de deelnemers

Binnen het Leger des Heils vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen is kritische input van onze deelnemers onmisbaar. De cliëntenraad is voor onze organisatie een belangrijk adviesorgaan. Het advies helpt ons in het verbeteren van ons werk, door op te komen voor de belangen van de mensen die wij helpen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit deelnemers die wonen bij of gebruik maken van diensten van het Leger des Heils. De deelnemer kan ook vertegenwoordigd worden door derden. Ieder lid levert vrijwillig vanuit zijn of haar ervaring, opleiding en achtergrond een bijdrage. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor het uitoefenen van haar taken heeft de cliëntenraad een aantal rechten:

  • Recht op informatie: de directie moet de cliëntenraad tijdig alle informatie geven aan die zij nodig heeft om haar taken goed te kunnen verrichten.
  • Recht op overleg: de directie moet tijd vrijmaken om regelmatig haar beleid met de cliëntenraad te overleggen.
  • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor deelnemers. 

Werkwijze

Contact leggen en onderhouden met de achterban is een belangrijke taak van de cliëntenraad. Zij moeten weten wat deelnemers belangrijk vinden en hoe de zorg- en dienstverlening wordt ervaren. De cliëntenraad is de spreekbuis van deelnemers naar de directie.