Cliënttevredenheidsmeting

2014

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

De cliënttevredenheidsmeting 2014 is uitgevoerd in de periode van 1 februari tot en met 1 april 2014. TRIQS-onderzoek heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de werkeenheden van het Leger des Heils en is verantwoordelijk voor de rapportage. Voor het uitvoeren van de mondelinge interviews in het kader van de CQ-meting is door TRIQS-onderzoek samengewerkt met ‘Perspectief – Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap’. De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut.
 
De gehanteerde vragenlijsten zijn:
 •GGZ kortdurend ambulant
 •GGZ Beschermd Wonen
 •Klinische GGZ en VZ
 •Opvang ambulant
 •Opvang niet-ambulant
 •VV&T Somatiek
 •VV&T PG
 •Vragenlijst dagverzorging (alleen in Flevoland gebruikt); dit is geen officiële CQ-I vragenlijst
 
Als aanvulling op de vragenlijst zijn in overleg met de Landelijke Cliënten Raad 11 tot 15 Leger des Heils-specifieke vragen aan de cliënten voorgelegd.
 
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in rapportages. Er moeten tien of meer goed ingevulde vragenlijsten zijn ingediend  om een rapportage te mogen maken. Een lagere respons heeft niet geleid tot een rapport, daar de privacy van de invullers dan onvoldoende gewaarborgd is. De antwoorden van die cliënten zijn wel meegenomen in de totaalrapportage van de betreffende vragenlijst-categorie.
 
Onderstaand treft u de totaalreportages aan per CQ-index:

CQI rapport GGZ klinisch_Leger des Heils totaal_concept v 0.0.1.pdf
CQI rapport meting Beschermd wonen (GGZ)_Leger des Heils Totaal_concept v0.0.1.pdf
CQI rapport VVT PG LdH Totaal_v2014-1.pdf
CQI VVT Somatiek LdH Totaal_v2014-1.pdf

Handout_CQI opvang ambulant_Leger des Heils Totaal.pdf
Handout_CQI opvang niet-ambulant_Leger des Heils totaal.pdf