Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Financiering van uw zorg

 Financiering en eigen bijdragen per zorgsoort

Zorg thuis

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het Centraal Administratie Kantoor:
www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-zorg-thuis.html

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.


Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de ZvW (Zorgverzekeringswet). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf


Beschermd Wonen
wordt gefinancierd vanuit de Wmo en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de Wmo bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html 
 

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor alle jeugdhulp met verblijf wordt een ouderbijdrage bepaalt door de gemeente. Het CAK int de ouderbijdrage. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-15-ouderbijdrage-jeugdwet   

Verzorgings- en verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor de zorg en verblijf in het verzorgings- / verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.  

Kijk hier voor meer informatie over het CIZ (www.ciz.nl)

https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx  

Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html  


Orthopedagogisch centrum voor LVB (Licht Verstandelijke Beperking) wordt gefinancierd vanuit de Wlz. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Voor de zorg en verblijf in het orthopedagogisch centrum betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Kijk hier voor meer informatie over het CIZ
https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx

Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html  


GGZ / verslavingskliniek
wordt gefinancierd vanuit de ZvW. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist De kosten voor de behandeling en verblijf in de GGZ / verslavingskliniek worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering.

Hospice wordt gefinancierd vanuit de ZvW. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of wijkverpleegkundige. De kosten voor zorg en verpleging in het Hospice worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering.  

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg).

Kijk hier voor meer informatie over het NIFP
https://www.nifpnet.nl