Woontrainingsprogramma Vast en Verder

Intensieve 24-uurs begeleiding voor dak- en thuisloze jongeren

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.

Begeleiding
Vast en Verder biedt 24-uursbegeleiding. Iedere jongere heeft een vaste persoonlijke begeleider die middels de herstelgericht methode maatwerk biedt. Dit betekent dat er samen met de jongere gekeken wordt naar diens talenten, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. De blik is toekomst- en oplossingsgericht. Thema’s waaraan gewerkt wordt zijn onder andere woonvaardigheden, dagbesteding, sociale vaardigheden, de relatie met justitie, financiën en het werken aan verslavingsproblemen.
Vast en Verder - Stockfoto2

Er wordt gewerkt met drie verschillende fasen. Fase één is gericht op het leren kennen van de afdeling en het regelen van de belangrijkste praktische zaken. Bij Fase twee wordt toegewerkt naar Fase drie, wat betekent het oefenen met woonvaardigheden, het werken aan de op maat gemaakte doelen en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Fase drie is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen.

 

Dagbesteding
Aandacht voor structuur en duidelijkheid is een belangrijk onderdeel. Dit zodat de leefwereld van de jongere overzichtelijk en veilig wordt. Door deze duidelijke structuur en kaders is Vast en Verder ook een geschikte plek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De jongeren leren weer mee te draaien in de samenleving, onder andere door een passende daginvulling en vrijetijdsbesteding. Door de structuur die dit biedt en door succeservaringen krijgen de jongeren het gevoel dat ze weer een plekje in de maatschappij hebben. Werkloosheid en hun afstand tot de arbeidsmarkt worden steeds kleiner. Daarnaast worden recidivekansen kleiner en worden dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld voorkomen.

Locatie
Vast en Verder biedt ruimte aan 25 jongeren, verdeelt over twee locaties. In Zeewolde bevindt zich de locatie voor vrouwen, in Lelystad die voor mannen. Iedere jongere heeft een eigen kamer. De huiskamers en de sanitaire voorzieningen worden gedeeld. 

Vast en Verder - stockfoto1Samenwerking met externe partijen
Vast en Verder sluit aan bij wat de jongere nodig heeft. Wanneer nodig is er contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening.

Indicatie
Vast en Verder werkt met (verlengde) Jeugdindicaties, WLZ-, forensische indicaties en WMO-indicaties.