't Gooi - Ambulant

De Diamant Ambulant - Ambulante gezinsbegeleiding op maat

Diamant Ambulant is voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en hun ouders. De kinderen dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling waardoor zij verschillende soorten probleemgedrag laten zien. Gedurende een half jaar tot een jaar komt er een ambulant begeleider een keer per week samen met het kind werken aan doelen door middel van (spel) activiteiten en gesprekken. De interventie is gericht op het verbeteren van het sociaal-emotioneel functioneren van het kind en op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van hun ouders.  De begeleiding vindt plaats op de plekken waar de problemen zich voor-doen: thuis, op de sportclub, op school of op een andere plek waar het kind zich bevindt. Door het kind te laten oefenen op de plek waar hij/zij het nieuwe gedrag moet gaan toe-passen, is de kans op succes groter. Er wordt ook een keer per week begeleiding geboden aan ouders in de thuissituatie.

De Kinder & jeugdcoach - Extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar

De kinder- en jeugdcoach van het Leger des Heils is er voor het kind/de jeugdige. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daar-door beschikken ze soms over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die behan-deld worden zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en lichamelijke gesteldheid.

'10' voor Toekomst -Gezinsbegeleiding aan huis

10’ voor Toekomst is er voor gezinnen die met meerdere grote problemen kampen. Gebrek aan geld bijvoorbeeld, of aan structuur of sociaal contact. Een gezinscoach begeleidt mensen op tien belangrijke leefgebieden en geeft het gezinsleven weer toekomst. Het gezin heeft al andere hulpverlening gehad, maar zonder blijvend succes. Bij ons krijgt het gezin een eigen gezinscoach die één tot twee keer per week op bezoek komt en begeleidt op tien verschillende leefgebieden:

  1. Huishoudelijke werkzaamheden
  2. Kind- en zelfzorg
  3. Educatie
  4. Ontwikkeling van het kind
  5. Netwerkversterking
  6. Administratie en financiën
  7. Opvoeding
  8. Dag-invulling
  9. Psychische en/ of verslavingsproblemen
  10. Zorgcoördinatie

Samen met het gezin neemt de gezinscoach stap voor stap de verschillende leefgebieden onder de loep en stelt doelen op. Als het nodig is, roepen we in overleg met het gezin de hulp in van anderen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld schuldhulpverlening, verslavingszorg of GGZ. Wij zien steeds nieuwe kansen, maar pakken ook door als blijkt dat het niet lukt om een veilig thuis te bieden aan kinderen en/of ouders. Waar nodig kunnen kinderen specifiek begeleid worden door een ‘kindercoach’. We sluiten aan bij wat het gezin nodig heeft en als het nodig is, beginnen we gewoon opnieuw. Ook een tweede of derde keer. Het gezin is belangrijk, als fijne en veilige plek voor ouder(s) en kinderen. We kunnen helpen om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Omdat we iedereen waardevol vinden en geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Gezinnen leren bij ons mee te doen in de samenleving. Ze ontwikkelen een duidelijk dagstructuur en leren problemen in het vervolg zelf te voorkomen of op te lossen. De focus ligt op werk en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen wij re-integreren. Hierdoor wordt overlast, criminaliteit en huiselijk geweld verminderd.  

Grijs Genoeg(en) - Ouderenbegeleiding

Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.

Kennismaken

Een medewerker van Grijs Genoeg(en) komt een of twee keer per week thuis bij de cliënt. En treft daar de eerste keer vaak armzalige levensomstandigheden aan. Het duurt lang voordat er voldoende vertrouwen is gewonnen om over problemen te praten en eraan te werken.

Eigen kracht eerst

Op basis van de eigen mogelijkheden stellen we samen met de cliënt doelen op. We werken in kleine stapjes, gericht op zelfstandigheid, gezondheid, welzijn en participatie van de cliënt in de samenleving. De cliënt leert zelfstandig zijn huishouden te voeren, zijn vrije tijd zinvol te besteden en om te gaan met een eventuele verslaving of beperking. Indien nodig en mogelijk werken we toe naar werk of een passende dagbesteding. Als er hulp van anderen nodig is, gaan we op zoek naar professionele hulpverleners, betrouwbare mantelzorgers of vrijwilligers. Bij voorkeur zijn deze afkomstig uit het eigen netwerk van de cliënt.

In de maatschappij

Grijs Genoeg(en) haalt ouderen uit een sociaal isolement en leert hen mee te doen in de wijk waar ze wonen. Zo kunnen zij een voorbeeldfunctie vervullen of zelf vrijwilligerswerk doen voor buurtgenoten. Overlastsituaties met betrekking tot stank, verloedering en/of vervuiling nemen af.

Duur

Gemiddeld een jaar.