Jeugd

JongLeren, onze jeugdprogramma's, zijn er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze deelnemers hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Telkens is ons doel het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

Ambulante begeleiding voor jongeren

Ambulante begeleiding voor jongeren tot 18 jaar
Onze ambulante begeleiding voor jongeren is gericht op de leeftijd 0 – 18 jaar. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van het kind in combinatie met begeleiden en/of betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Hiervoor biedt het Leger des Heils diverse programma’s aan. 
>> Meer informatie

Behandelgroepen

Intensieve begeleiding voor jongeren van 12-18 jaar
Als jeugdigen door (ernstige) problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen is een alternatieve, veilige en stimulerende woonomgeving van groot belang. Behandelgroepen de Wissel in Utrecht en de Springplank in Amersfoort bieden deze omgeving. De begeleiding in de groep is erop gericht dat zij hun persoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en eigen sociaal netwerk ontwikkelen. Andere doelen zijn het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van de relatie met de ouders/verzorgers.
>> Meer informatie over behandelgroep de Wissel
>> Meer informatie over behandelgroep de Springplank

Gemengd wonen

Ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid
Woonproject Lichtpenweg in Amersfoort is voor jongeren die na het afronden van hun kamertrainingscentrum zelfstandige woonruimte met ondersteuning zoeken. Daarnaast wordt getracht om de integratie van jongeren in de huidige maatschappij te vergroten.
>> Meer informatie

Gezinshuizen, gezinsgroepen en kortverblijf gezinnen

Het gewone leven en toch bijzonder
Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar, die niet thuis kunnen wonen, worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders.
>> Meer informatie

Specialstische daghulp

Intensieve begeleiding voor het kind en hun gezin
Specialistische daghulp biedt hulp aan jonge kinderen en hun gezin (2 tot en met 5 jaar) met problemen in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen ze niet deelnemen aan de voorzieningen van het normale leven, zoals peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs. Dit product wordt geboden in de regio Gooi- en Vechtstreek
>> Meer informatie

Woongroepen Amber en Onyx

Tijdelijke woonruimte voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
De Amber en de Onyx zijn woongroepen voor kinderen van 6 t/m 14 jaar voor wie een tijdelijke uithuisplaatsing noodzakelijk is vanwege (gezins)problematiek waardoor een lichtere vorm van hulpverlening niet voldoende is. Vaak is er sprake van opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek.
>> Meer informatie

Woontrainingsprogramma Vast en Verder Lelystad

Intensieve 24-uursbegeleiding voor dak- en thuisloze jongeren
Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.
>> Meer informatie

Woontrainingsprogramma Vast en Verder Zeewolde

Vast en Verder is een 24-uurs beschermde woonvoorziening voor jonge vrouwen tot 30 jaar oud, die vanwege complexe multi problematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Zij hebben geen eigen woonruimte en kunnen niet in het eigen netwerk opgevangen worden. Vast en Verder biedt deze jonge vrouwen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen om uiteindelijk toe te werken naar zelfstandig wonen. 
>> Meer informatie

Zelfstandigheidstraining

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar met complexe en meervoudige problematiek
Zelfstandigheidstrainingen zijn voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is. De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.
>> Meer informatie

Amber+ en Topaas+ - Begeleiding voor jongeren in de laatste stap naar zelfstandigheid
De Amber+ en Topaas+ zijn woonprojecten voor jongeren rond de 17/18 jaar die een volgende stap willen zetten in hun zelfstandigheid. Bij beide locaties wonen jongeren met diverse achtergronden. Een aantal jongeren hebben al langere tijd op groepen in de hulpverlening gewoond, anderen komen vanuit een thuissituatie. Kenmerkend voor de jongeren is dat zij vaak al veel kunnen, maar bij wie volledige zelfstandigheid nog niet mogelijk is.
>> Meer informatie

Zij aan Zij

Opvang voor aanstaande tienermoeders
Zij aan Zij richt zich op (aanstaande) tienermoeders die op straat terecht zijn gekomen. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken. 
>> Meer informatie