Jeugd

JongLeren is de aanduiding voor de jeugdprogramma's van het Leger des Heils en is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

Grote diversiteit
Door de flexibele en brede samenstelling is JongLeren inzetbaar bij verschillende cliëntprofielen. Zo hebben we naschoolse dagbehandeling voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar, die beiden kampen met een licht verstandelijke beperking. We helpen  jongeren van 12 tot 18 jaar oud waarbij sprake is van een combinatie van meerdere problemen. Waaronder bijvoorbeeld aanraking met politie, frequent verzuim van school of werk, schulden, middelen gebruik etc. Maar ook in geval van crisis kan JongLeren ingezet worden om hulp te bieden.

Behandeling op maat
JongLeren omvat vele soorten hulpverlening. We hebben (partiële of permanente) verblijfscomponenten, (ambulante) ondersteuning, pleegzorg, gezinshuizen, training en (dag)behandeling, vormen van toezicht, als ook vrije tijdsbesteding en werk. Door de brede samenstelling kan op basis van de behoeften van de cliënt, flexibel en op maat een traject ingezet worden. Hierbij kunnen de verschillende vormen van hulp gelijktijdig of achtereenvolgend worden ingezet. We kijken niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar het (pedagogisch) milieu en het netwerk. Hiermee willen wij de cliënt een zo solide mogelijke basis geven om mee verder te gaan, tijdens en na de geboden hulpverlening.

Eigen familie eerst
De kwaliteit van leven in en met het gezin van herkomst, familie en omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. In eerste instantie wordt altijd gezocht naar mogelijkheden binnen het biologische netwerk. Hierbij staat de veiligheid van het kind voorop.

In de maatschappij
Met JongLeren geven wij hulp en steun om de jeugdige een stabiele en veilige basis te geven. We leren ze leeftijd adequate vaardigheden en competenties aan, zodat ze zo optimaal mogelijk toegerust zijn op participatie in de maatschappij. Denk hierbij aan vaardigheden die te maken hebben met school, werk, vrije tijd, sociale vaardigheden, woonvaardigheden etc.

Aanbod

't Gooi - 24-Uurs Verblijf

Crisis/observatie, verblijfgroepen en begeleiding.
>> Meer informatie

't Gooi - Omgangshuizen

>> Meer informatie

't Gooi - Pleegzorg

Pleegzorg is er voor kinderen van 0-18 jaar die door omstandigheden, voor korte of langere tijd, niet bij hun eigen ouder(s) kunnen wonen.
>> Meer informatie

't Gooi - Specialistische daghulp

Voor kinderen waarvan de ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren.
>> Meer informatie

Behandelgroepen

Intensieve begeleiding voor jongeren van 12-18 jaar
Als jeugdigen door (ernstige) problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen is een alternatieve, veilige en stimulerende woonomgeving van groot belang. Behandelgroepen van Leger des Heils Midden Nederland bieden deze omgeving. De begeleiding in de groep is erop gericht dat zij hun persoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en een eigen sociaal netwerk ontwikkelen.
>> Meer informatie 

Gemengd wonen

Ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid
Het Leger des Heils biedt mogelijkheden om de overgang van langdurige hulpverlening naar gehele zelfstandigheid te verkleinen door middel van gemengd wonen. Daarnaast wordt getracht om de integratie van jongeren in de huidige maatschappij te vergroten.
>> Meer informatie

Gezinshuizen, gezinsgroepen en kortverblijf gezinnen

Het gewone leven en toch bijzonder
Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar, die niet thuis kunnen wonen, worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders.
>> Meer informatie

Zelfstandigheidstraining

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar met complexe en meervoudige problematiek
Zelfstandigheidstrainingen zijn voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is. De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.
>> Meer informatie

Zij aan Zij

Opvang voor aanstaande tienermoeders
Zij aan Zij richt zich op (aanstaande) tienermoeders die op straat terecht zijn gekomen. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken. 
>> Meer informatie

Vast en Verder

Woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren
Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. 
>> Meer informatie