Gezinshuizen

Het gewone leven en toch bijzonder

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, worden voor korte of langere tijd opgenomen. Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Een veilige omgeving en positieve ervaringen met het leven helpen de jeugdigen om sociaal-emotionele problemen te verwerken en ontwikkelingsachterstanden in te halen.

Voor jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, is een vervangende gezinssituatie de beste optie. Soms is de problematiek van de jeugdige en/of het systeem echter zo complex en meervoudig dat plaatsing in een pleeggezin (nog) niet mogelijk is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders met hun eigen kerngezin toch een gezinssituatie bieden voor deze jeugdigen.

Gewoon huis
Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar twee ouders de zorg voor vier jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’. 

Eigenheid
Het is van belang dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht komen. We betrekken graag de eigen ouders, familie en het netwerk van de jeugdige zo veel mogelijk bij de zorg die we geven. Het kind mag in het gezinshuis blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, eventueel met ambulante ondersteuning of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.

Professioneel
Onze gezinshuisouders zijn professioneel en goed opgeleid. Samen met de intensieve ondersteuning van een multidisciplinair team (waaronder een gedragswetenschapper en een gezinscoach) kunnen zij de hulp en begeleiding die nodig is voor de jeugdigen optimaal vorm geven.