Domus

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Beschermd wonen in Amersfoort en Utrecht

Zo zelfstandig mogelijk
Het Leger des Heils Midden Nederland heeft domusvoorzieningen en dus beschermd wonen in Amersfoort en beschermd wonen in Utrecht. De bewoners krijgen er de nodige zorg en begeleiding, die erop gericht is dat zij zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Domus is een beschermde woonvorm, waar 24 uur per dag begeleiding is. Met een persoonlijk begeleider stelt elke cliënt doelen op die passen bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. Elke drie maanden wordt er samen met de cliënt een werk-leerplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met wat de cliënt wil en kan. Belangrijke onderdelen zijn: structuur, het goed verzorgen van zichzelf, zorg voor de omgeving en dagbesteding en/of werk.

Verslaving
Ook over het gebruik van alcohol en drugs worden afspraken gemaakt. We moedigen bewoners aan om af te kicken en helpen hen daarbij, maar stellen dit niet als voorwaarde. Op die manier blijft onze hulp ook toegankelijk voor de meest kwetsbare mensen die niet meer van hun verslaving af komen.

Samenwerking
Bij de begeleiding werken we nauw samen met collega-hulpverleners op het gebied van verslavingszorg, psychiatrie, schuldhulpverlening en werk. Zo kunnen wij onze bewoners ondersteuning geven op allerlei gebieden: een totaalpakket, afgestemd op de behoefte van de hulpvrager. Het doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk meedoet in de samenleving.

Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Eigen kracht

Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit.

Kees

"Ik heb veel gestolen om rond te kunnen komen en drugs te kopen. Ik had ook altijd ruzie met de politie, ze moesten altijd mij hebben. Bij Domus heb ik weer wat rust gevonden, ze helpen me met de aanpak van mijn verslaving en om overzicht te krijgen in de vele boetes."

Aanmelden

Om in een domus te kunnen wonen, is een indicatie nodig. Neem voor meer informatie of aanmelden contact met ons op via het Bureau Traject Management.