De Blinkert: specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling. Er wonen 93 cliënten, waarvan een deel kortdurend.

Zorgvraag van cliënten

De zorgvraag van de deelnemers kenmerkt zich door multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met psych(iatr)ische- en verslavingsproblematiek. Daarnaast ervaren bijna alle cliënten problemen in hun steungroep. Veel cliënten hebben een verleden als dak- en/of thuisloze. Alle cliënten hebben behoefte aan intensieve somatische zorg, terwijl ook de sociaal-maatschappelijke, psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek centraal staat. De aanwezige multi-problematiek maakt dat deze relatief jonge groep niet, of zeer moeizaam, een plaats vindt binnen de reguliere V&V instellingen. De problematiek van deze cliënten is dusdanig complex en vaak gecombineerd met gedragsproblematiek waardoor veel instellingen niet de meest passende zorg kunnen bieden.

Afdelingen
De Blinkert heeft twee opname afdelingen, vier woonafdelingen en één gesloten woonafdeling voor cliënten met het syndroom van Korsakov. Elke afdeling heeft een specifiek op de cliëntengroep toegesneden therapeutisch klimaat. Verder kunnen ook cliënten die binnen een justitieel kader specialistische verpleeghuiszorg nodig hebben, in overleg met justitie een plaats vinden in de Blinkert. We bieden elke cliënt zorg op maat, dat kan variëren van revalidatie tot palliatieve zorg.

Zorgleefplan
Elke afdeling heeft een eigen team, bestaande uit zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verpleging, verzorging en ondersteuning van de cliënten in hun dagelijkse leven. Elk afdelingsteam is onderdeel van het multi-disciplinaire team (onder andere artsen, psycholoog, maatschappelijk werker, paramedici en geestelijk verzorger). Wij spreken hier in de Blinkert consequent over cliënten, verpleeghuiszorg en deelnemer zijn past niet bij elkaar, om zorg te krijgen heb je een indicatie nodig, je '' zomaar" als deelnemer melden is niet mogelijk, vandaar de term cliënt. 

Expertise
Deze complexe zorg vraagt om specifieke competenties van de medewerkers. Er worden naast de ‘reguliere’ vakkennis ten aanzien van verpleging, verzorging en behandeling ook vaardigheden gevraagd in het omgaan met cliënten met psychiatrische- en verslavingsproblemen, waardoor een beroep wordt gedaan op extra competenties van medewerkers. In de afgelopen jaren is er binnen de Blinkert door scholing en uitbreiding van kennis en vaardigheden expertise opgebouwd in de zorg voor deze complexe cliëntengroep en die expertise willen we graag nog verder uitbouwen en uitdragen.

Downloads

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2020 Leger des Heils WG(2).pdf Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2018 - Leger des Heils WG(3).pdf