Cliëntenraad

Komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten

Binnen het Leger des Heils Midden-Nederland vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze deelnemers onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan.

Het Leger des Heils Midden-Nederland vindt het belangrijk dat deelnemers mee kunnen praten over de zorg en begeleiding die het Leger des Heils biedt. Een van de manieren om deelnemers te betrekken bij het beleid van het Leger des Heils Midden-Nederland is de Cliëntenraad. Het doel van de Cliëntenraad is de gemeenschappelijke belangen van deelenemers behartigen, zodat deelnemers zorg en begeleiding van optimale kwaliteit krijgen in een prettige leefomgeving.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit deelnemers die wonen of gebruik maken van diensten van het Leger des Heils Midden-Nederland. De deelnemer kan ook vertegenwoordigd worden door derden. Om alle taken te kunnen behartigen zijn nieuwe leden van harte welkom. Ieder lid levert vrijwillig vanuit zijn ervaring, opleiding en achtergrond een bijdrage.

Werkwijze
Contact leggen en onderhouden met de achterban is een belangrijke taak van de cliëntenraad. Zij moet weten wat deelnemers belangrijk vinden en hoe de zorg- en dienstverlening wordt ervaren. De cliëntenraad is de spreekbuis van deelnemers naar de directie. De cliëntenraad praat en beslist dus mee in allerlei (beleids)zaken.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor het uitoefenen van haar taken heeft de cliëntenraad een aantal rechten:
- Recht op informatie: de directie moet de cliëntenraad tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om haar taken goed te kunnen verrichten.
- Recht op overleg: de directie moet tijd vrijmaken om regelmatig haar beleid met de cliëntenraad te overleggen.
- Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor deelnemers.

Aandachtspunten: veiligheid, medicatie, voeding, hygiëne, privacy, bejegening, huisvesting, geestelijke verzorging en recreatieve activiteiten.