Ambulante begeleiding voor jongeren

Ambulante begeleiding voor jongeren tot 18 jaar

De ambulante begeleiding voor jongeren is gericht op de leeftijd 0 – 18 jaar. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van het kind in combinatie met begeleiden en/of betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Hiervoor biedt het Leger des Heils de programma’s: kindercoaching, 10 voor toekomst en CLAS-H aan.

Kinder- en jeugdcoaching

Dit product wordt geboden in provincie Utrecht, Flevoland en regio Gooi en Vechtstreek.
Het programma kinder- en jeugdcoaching biedt extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daardoor beschikken ze vaak over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Het doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die onder andere tijdens de coaching aan bod komen zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rauw en lichamelijke gesteldheid. 

ambulante hulpverlening10 voor toekomst

Dit product wordt geboden in provincie Utrecht, Flevoland en regio Gooi en Vechtstreek.
10 voor toekomst is een specialistische, maar laagdrempelige vorm van hulpverlening op het gebied van 10 aandachtsgebieden, namelijk: Huishouden/wonen, administratie/financieel beheer, kind- en zelfzorg, opvoeding, scholing/werk, daginvulling, netwerk, ontwikkeling van het kind/de kinderen, psychische en/of verslavingsproblematiek van de opvoeders en coördinatie van zorg.

Als een gezin met problemen op verschillende gebieden tegelijk kampt, is het vaak goed om deze problemen in één hulpprogramma aan te pakken. Dat is wat 10 voor Toekomst doet.   

Werkwijze
De gezinnen die middels 10 voor toekomst begeleid worden hebben vaak al verschillende andere hulpverleners over de vloer gehad. Vaak hebben jongeren meerdere langdurige en complexe problemen die te maken hebben met zowel de ouders als de kinderen. Al die problemen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de reden waarom 10 voor Toekomst verschillende aspecten van het gezinsleven tegelijk aanpakken.  Door de integrale aanpak leren gezinnen bijvoorbeeld een gezonde dagstructuur te ontwikkelen waarin werk centraal staat. Het doel van 10 voor toekomst is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. De begeleider komt bij het gezin op bezoek en richt zich dan op alle gezinsleden. Als er andere instellingen bij de hulp betrokken zijn, vervult de begeleider de rol van aanspreekpunt en coach. De begeleiding is intensief en langdurig.  

Clas-H

Dit product wordt geboden in provincie Utrecht en Flevoland.
CLAS-H is voor mensen van alle leeftijden die te maken hebben met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. CLAS-H is een hulpvorm die zich richt op het verwerken van seksueel en/of huiselijk geweld. De begeleiding wordt geboden aan mensen van alle leeftijden en richt zich op herstel van vertrouwen in beschadigde gezins-en familierelaties. Hierbij is oog voor alle betrokkenen, zowel slachtoffers, getuigen als daders.

Werkwijze  
Prioriteit is dat de thuissituatie veilig is. Zo niet, dan stellen we allereerst een veiligheidsplan op. We bepalen met elkaar wie er bij de gesprekken aanwezig zijn. Individuele gesprekken, gesprekken met meerdere gezins- of familieleden en/of in groepsverband met lotgenoten zijn mogelijk. We werken in duo’s van man en vrouw, zodat beide perspectieven aandacht krijgen. Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere: vertrouwen, grenzen, angst, veiligheid, toekomst, zelfbeeld, ouderrol, verantwoordelijkheid.

Kenmerkend voor onze werkwijze is aandacht voor het hele systeem: slachtoffers, getuigen en plegers. Het belang van de meest kwetsbare staat centraal; op zoek naar hulpbronnen en bewust worden van patronen door de generaties heen.

Signs of Safety

Dit product wordt geboden in provincie Utrecht en Flevoland.
Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen bij grote zorgen over de veiligheid van het kind. De begeleiding richt zich op het creëren van een veilige opvoedsituatie voor het kind. Voor Signs of Safety bestaan geen indicatie of contra-indicatiecriteria. Het kan ingezet worden bij elk gezin waar een professional te maken krijgt met (mogelijke) onveiligheid van kinderen in het gezin.  

Werkwijze 
Samen met ouder(s) en betrokkenen wordt een veiligheidsplan opgesteld, gericht op het waarborgen van de veiligheid van het kind. De opvoeder(s) bespreken samen met de SOS-werker de zorgen, krachten en doelen met betrekking tot de veiligheid van de kinderen. De SOS-werker gaat in gesprek met de kinderen om in kaart te brengen hoe de kinderen de situatie ervaren en wat hun wensen en behoeften zijn. 

Netwerk
Zowel het privé netwerk van de opvoeders, als het professionele netwerk is van groot belang in het SOS-traject. In een netwerkberaad wordt met de opvoeders en het netwerk besproken wat er moet gebeuren wil het voor de kinderen veilig zijn. Er worden bodemeisen opgesteld voor de opvoeders: dit zijn de eisen waar de opvoeders zich aan moeten houden wil de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Met de opvoeders en het netwerk worden afspraken gemaakt hoe de opvoeders deze bodemeisen gaan behalen en welke ondersteuning hierbij geboden wordt vanuit het netwerk. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd.

Video Home Training

Dit product wordt geboden in provincie Utrecht en Flevoland.
Video Home Training (VHT) is een intensieve pedagogische thuishulpverlening die kan worden ingezet in gezinnen met complexe problematiek. Het gaat om gezinnen met ernstige en/of langdurige opvoedingsproblemen met als gevolg ontwikkelingsproblemen bij één of meerdere kinderen. Vaak kampen de ouders met problemen (traumatische jeugd, psychische problematiek e.d.) en functioneert het gezin binnenshuis als het gaat om huishouden en buitenshuis qua deelname aan maatschappelijk verkeer niet adequaat. 

Werkwijze 
Centraal in de werkwijze staat de analyse en het terugkijken van korte video-opnames door de begeleider met de ouder(s). Hierbij staan de behoeftes en mogelijkheden van het kind centraal, maar wordt tevens aandacht besteed aan de behoeftes en mogelijkheden van de ouder(s). In overleg en met steun van de begeleider formuleren de ouders op welke manier zij hierop aan kunnen sluiten. De opzet van de methodiek voldoet aan de voorwaarden voor adequate en effectieve hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek. De begeleider heeft hierbij een coachende rol empowered de cliënt in zijn/haar eigen kracht om deze toe te passen in de situatie van alledag en zo te werken aan een verbetering in de situatie.