Project 'Jouw Gezin, mijn Zorg'

14-04-2017

Een onderzoek van het consortium Christelijke Hogeschool Ede, gezinshuis.com, Leger des Heils en Intermetzo. Het consortium wil onderzoek doen naar constructieve samenwerking tussen gezinshuisouders en biologische ouders rond de zorg en opvoeding van een uithuisgeplaatste jongere. Het uiteindelijke doel is dat het aantal breakdowns van plaatsingen van jongeren in gezinshuizen in de toekomst zal afnemen. Overige partners van het consortium zijn Gezinspiratieplein, Universiteit Utrecht, NJi, Bureau van Montfoort.
 

Aanleiding voor het onderzoek
Sinds de intrede van Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet zijn de gemeenten wettelijk verplicht om uithuisgeplaatste jongeren onder te brengen in een pleeggezin of gezinshuis. Opvang in een leefgroep mag alleen nog onder strikte voorwaarden. Bij langdurige uithuisplaatsing én meervoudige gedragsproblematiek van het kind heeft een gezinshuis daarom steeds vaker de voorkeur. Een belangrijk oogmerk van een gezinshuis is dat een kind er langdurig en veilig kan opgroeien.
 

Praktijkprobleem
Vooral bij adolescenten komt vroegtijdige en ongeplande uitplaatsing (‘breakdown’) relatief vaak voor, vaak met als directe aanleiding escalerend probleemgedrag. Breakdown is altijd schadelijk, voor alle partijen (vooral voor de jongere zelf). 65% van de gezinshuisouders heeft een dergelijke situatie meegemaakt. Eén van de oorzaken van breakdown is dat biologische ouders de plaatsing in het gezinshuis niet goed kunnen accepteren. Gezinshuisouders hebben niet alleen te maken met het opvoeden en begeleiden van de jongere, maar ook met het vormgeven van de samenwerkingsrelatie met de biologische ouders. Hoewel gezinshuisouders deze taak erkennen en zich hiervoor inspannen, geven zij in (voor)onderzoek aan dat zij dit als complex ervaren en meer ondersteuning in vaardigheden en kennis wensen.
 
Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE van Regieorgaan SIA heeft gekregen en loopt van 2017 tot 2019.