Lectoraat Jeugd en Gezin ontvangt subsidie voor nieuw onderzoek gezinshuizen

07-02-2017

Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft een subsidie gekregen van Regieorgaan SIA voor een nieuwe onderzoek in gezinshuizen. Onder de titel Jouw gezin, mijn zorg? wordt de relatie en samenwerking tussen gezinshuisouders en de ouders van uithuisgeplaatste jongeren die in het gezinshuis wonen onder de loep genomen. Het doel van het onderzoek is om deze samenwerking te verbeteren zodat meer jongeren langdurig in een gezinshuis kunnen wonen. De CHE voert het onderzoek uit samen met aanbieders van gezinshuizen (Gezinshuis.com, Intermetzo, Leger des Heils) en een aantal kennispartners (Nederlands Jeugd Instituut, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Gezinspiratieplein). Het onderzoek loopt van 2017 tot 2019.  

Gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar een of meerdere kinderen of jongvolwassenen worden opgenomen in het gezin van de gezinshuisouder, een hiervoor opgeleide professional. Een belangrijk oogmerk van een gezinshuis is dat een kind er langdurig en veilig kan opgroeien. Sinds de intrede van Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet zijn de gemeenten wettelijk verplicht om uithuisgeplaatste jongeren onder te brengen in een pleeggezin of gezinshuis. Opvang in een leefgroep mag alleen nog onder strikte voorwaarden. Bij langdurige uithuisplaatsing én meervoudige gedragsproblematiek van het kind heeft een gezinshuis daarom steeds vaker de voorkeur.  

Breakdown

Toch gebeurt het regelmatig dat een jongere vroegtijdig en ongepland het gezinshuis moet verlaten, een zogenaamde breakdown. Vaak is escalerend probleemgedrag de directe aanleiding, maar zijn er ook diepere oorzaken te herkennen. Een daarvan is dat de ouders moeite hebben om de plaatsing in het gezinshuis te accepteren, waardoor het voor de jongere moeilijk is een opvoedrelatie met de gezinshuisouders aan te gaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat 65 procent van de gezinshuisouders ervaring heeft met een ‘breakdown’. Hoewel gezinshuisouders het belang inzien van een goede samenwerkingsrelatie met de ouders in het voorkomen van breakdown, geven ze aan dat het lastig kan zijn deze samenwerking vorm te geven.

Ontwikkeling trainingen

Het lectoraat Jeugd en Gezin gaat onderzoek doen naar de samenwerking tussen gezinshuisouders en (biologische) ouders van uithuisgeplaatste jongeren. Met dit onderzoek worden ondersteunende richtlijnen en trainingen ontwikkeld voor gezinshuisouders, die eraan bijdragen dat de samenwerking met ouders verbetert. Het uiteindelijke doel is dat het aantal breakdowns afneemt en steeds meer jongeren tot volwassenheid bij eenzelfde gezin wonen.

Samenwerkingspartners

De CHE werkt bij dit onderzoek nauw samen met aanbieders van gezinshuizen (Gezinshuis.com, Intermetzo, Leger des Heils) en met kennispartners (Nederlands Jeugd Instituut, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Gezinspiratieplein). Deze organisaties werkten tussen 2012 en 2015 ook samen met de CHE aan een praktijkonderzoek, getiteld ‘Professioneel Ouderschap in Gezinshuizen’. De resultaten hiervan zijn te vinden op www.professioneelouderschap.nl.

Regieorgaan SIA

De subsidies die Regieorgaan SIA verstrekt, zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector. Doel is het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector, waardoor deze dienstverlening ook daadwerkelijk verbetert.