Eindrapport van de Taskforce ‘Financiële Knelpunten’ uitgebracht

04-06-2018

 Het eindrapport van de Taskforce ‘Financiële Knelpunten’ is gereed. Het rapport bevat oplossingen en aanbevelingen voor situaties waarbij financiële knelpunten een belemmering vormen voor de doorstroom uit de Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen.  

De aanleiding van het onderzoek
Uit onderzoek naar wachtlijsten voor Beschermd Wonen en Opvang (bureau HHM, 2015) bleek dat er een groep van zo’n 200 cliënten in centrumgemeente Utrecht zou kunnen doorstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen, maar dat financiële problemen dit belemmerden. Een taskforce werd ingesteld met de opdracht om grondig onderzoek te verrichten naar de aard van de financiële problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken en te implementeren.

Resultaten
Gedurende het jaar 2017 heeft de taskforce gestructureerd gewerkt aan de oplossingen door de 197 casussen intensief te volgen en bij te dragen aan interventies.Resultaten daarvan zijn:

  • Financiële knelpunten zijn hardnekkig. Ondanks inzet van de Taskforce kon voor ruim een kwart van de 197 personen geen oplossing worden gevonden binnen de looptijd van het onderzoek.
  • Bij 71% (135 personen) zijn de knelpunten wel opgelost maar alsnog kon 1/3 nog niet uitstromen. Het toont aan dat deze doelgroep kwetsbaar is en intensieve begeleiding nodig heeft. Langdurige stabiliteit laat zich moeilijk voorspellen bij cliënten met problemen en beperkingen op verschillende levensgebieden.

Alleen door gericht en effectief op casusniveau financiële knelpunten aan te pakken kan worden voorkomen dat cliënten langer dan nodig verblijven binnen een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Daarvoor is essentieel:

  • Dat hulpverleners voldoende basiskennis en vaardigheden hebben om knelpunten direct te signaleren en aan te (laten) pakken. Aandacht voor deskundigheidsbevordering is nodig.
  • Dat hulpverleners makkelijk en snel specialisten kunnen inschakelen voor advies of het overnemen van begeleiding t.a.v. financiën. Organisaties dienen dit beter te borgen.
  • Betere samenwerking en kennisdeling tussen hulpverleners, bewindvoerders, organisaties en gemeente. Bestaande regelingen maar ook mogelijkheden voor maatwerk worden niet optimaal benut.
  • Een goede werkrelatie tussen (financieel) begeleider en cliënt: een goed inzicht in wat schulden doen met het zelfbeeld en de handelswijze van cliënten, en daar goed mee om kunnen gaan blijkt van cruciaal belang.
  • Dat de focus van hulpverleners direct vanaf de start van de hulpverlening starten met voorbereiding voor zelfstandig wonen en zo de kostbare tijd benutten. In het rapport is dit concreet uitgewerkt.  

Vervolg
In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan en tijdens het onderzoek zijn al verbeteringen in gang gezet. En de in het rapport uitgewerkte deskundigheidsbevordering (voor alle hulpverleners in Utrecht) gaat eind 2018 concreet van start. Ook hebben de organisaties in Utrecht die betrokken zijn bij Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen elk een plan van aanpak opgesteld voor de eigen organisatie.  

Het volledige rapport kunt u hier lezen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Vader, projectmanager: f.vader@legerdesheils.nl