154 Utrechtse cliënten langer in de opvang door geldproblemen

30-06-2017

Financiële knelpunten belemmeren uitstroom maatschappelijke opvang  

In 2016 heeft een onderzoeksgroep met medewerkers van de Tussenvoorziening en het Leger des Heils in opdracht van gemeente Utrecht onderzocht welke financiële knelpunten voor belemmeringen in de uitstroom naar zelfstandig wonen zorgen. De uitkomsten staan beschreven in dit onderzoeksrapport, dat te vinden is op de site van gemeente Utrecht.  

Uit eerder onderzoek van onderzoeksbureau HHM was gebleken dat het in Utrecht om ongeveer 200 cliënten ging die door een financieel knelpunt langer in de opvang moesten blijven. De taskforce heeft alle cliënten in de opvang van regio centrumgemeente Utrecht opnieuw doorgelicht en ondervond dat het in het najaar van 2016 om 154 cliënten ging. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de Utrechtse daklozenpopulatie; er bleken 43 daklozen met enkel een financieel knelpunt te zijn dat maakte dat zij niet zelfstandig konden wonen.  

De uitvraag van de knelpunten leverde veel informatie op en vrijwel alle cliënten hadden meerdere knelpunten. Zo werd voor 51% van de opvangpopulatie aangegeven dat het hebben van schulden een belemmering voor zelfstandig wonen was. Voor de daklozen liep dit percentage zelfs op tot 67 %. Ook werd inkomensproblematiek vaak aangegeven als uitstroombelemmering. Daarnaast werden veel problemen in de werkrelatie vermeld: cliënten willen bijvoorbeeld geen geldbeheer, daarom komt het inkomen niet op orde en kunnen ze niet uitstromen.  

En nu?

In deze tweede fase van het onderzoek wordt onderzocht welke basiskennis begeleiders nodig hebben op financieel gebied en wanneer het goed is om door te verwijzen naar specialisten. Zo kunnen financiële problemen zo snel mogelijk aangepakt worden. Er zijn verkennende gesprekken om dit d.m.v. een Utrechtse schuldenuniversiteit vorm te geven. Daarnaast gaan we een concreet antwoord formuleren op de vraag wat er nodig is aan financiële stabiliteit wanneer iemand op het punt staat zelfstandig te gaan wonen.

Door middel van interviews met cliënten bij wie een belemmering in de werkrelatie genoemd werd onderzocht hoe zij de genoemde problemen ervaren en wat zij aan begeleiding op financiën willen en nodig hebben. Ook wordt gekeken of de methode mobility mentoring  aansluit bij begeleiding van deze cliënten.

Regionaal stimuleren we gemeenten, corporaties, en andere instellingen om oplossingen te zoeken voor systeemproblemen: een te laag inkomen voor 18-20 jarigen, blokkades door huurschuldsignaleringen, daklozen die het niet lukt een uitkering te krijgen enzovoort.

Intussen is dit onderzoek ook landelijk in gang gezet door het Leger des Heils en kunnen we de krachten bundelen. Annefieke van Oeveren, medewerker onderzoek ‘Financiële Knelpunten Doorstroom MO/VO'