Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Financiering en eigen bijdragen per zorgsoort

Zorg thuis

Begeleiding  wordt gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent. Voor meer informatie www.hetcak.nl
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-zorg-thuis.html

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de ZvW (Zorgverzekeringswet). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor alle jeugdhulp met verblijf wordt een ouderbijdrage bepaald door de gemeente. Het CAK int de ouderbijdrage.  Voor meer informatie zie www.hetcak.nl
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-15-ouderbijdrage-jeugdwet

Verzorgings- en verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor de zorg en verblijf in het verzorgings- / verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.
Kijk hier voor meer informatie over het CIZ (www.ciz.nl)
https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx

Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html

GGZ / verslavingskliniek wordt gefinancierd vanuit de ZvW. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De kosten voor de behandeling en verblijf in de GGZ / verslavingskliniek worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering.

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Kijk hier voor meer informatie over het NIFP
https://www.nifpnet.nl