Klachten en dan...?

Wanneer u als deelnemer van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. niet tevreden bent over de hulpverlening, kunt u een klacht indienen. Dit kan op twee manieren; intern en extern. Bent u niet tevreden met het antwoord op uw interne klacht, dan kunt u alsnog een externe klacht bij W&G indienen.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over alles waar u last van heeft. Bijvoorbeeld over de accommodatie of de huisregels. Of over bejegening door één van de medewerkers, of medecliënten. Of als u denkt dat u ongelijk behandeld wordt op grond van geloof, ras of seksuele geaardheid. Maar uw klacht kan ook gaan over het onvoorzichtig omgaan met persoonlijke gegevens.

Op welke manier kunt u uw klacht indienen?

Mondelinge klacht op de locatie
Een klacht indienen kan mondeling bij de leidinggevende van de locatie waar u hulp ontvangt. De leidinggevende zal de klacht met u afhandelen.

Schriftelijke klacht bij de eindverantwoordelijke manager
Een schriftelijke klacht wordt ingediend op het Centraal Bureau aan de Kooikerweg 28  in Rotterdam. De klacht wordt behandeld door de manager die eindverantwoordelijk is voor de hulp die u ontvangt. U kunt altijd een schriftelijke klacht indienen, ongeacht of u uw klacht eerst mondeling ingediend heeft.

Hoe dient u een schriftelijke klacht in?

U schrijft uw klacht op een speciaal klachtenformulier. U kunt zo'n formulier opvragen bij een van de medewerkers.

    U hoeft het team of de leidinggevende niet op de hoogte te stellen dat u een klacht indient, het mag wel uiteraard.
    Als het moeilijk is voor u om uw klacht op te schrijven, kunt u daarbij de hulp van iemand anders vragen.
    Stuur de klacht naar: Directie MCR, Kooikerweg 28, 3069 WP Rotterdam.

Wat kunt u doen als uw interne klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw mondelinge of schriftelijke klacht, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van W&G.

De klachtencommissie Welzijns en Gezondheidszorg (W&G).
Naast het indienen van een mondelinge klacht of een schriftelijke klacht bij de eindverantwoordelijke manager, kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie W&G.

Wat is de klachtencommissie W&G.
De leden van de klachtencommissie W&G zijn onafhankelijk van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. Zij zijn deskundig op het gebied van de belangenbehartiging van zowel de deelnemer als de instelling.

Wie kan een klacht indien bij de klachtencommissie van W&G?
U kunt zelf een klacht indienen bij de externe commissie. Uw wettelijke vertegenwoordiger kan ook een klacht indienen. De klacht moet betrekking hebben op de hulp die u als cliënt ontvangt.

Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie W&G?
U kunt de klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie Leger des Heils W&G: Antwoordnummer 570. 4200 WB Gorinchem. dit kan ook per email naar: klachtenlegerdesheils@cbkz.nl

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de afhandeling door de klachtencommissie W&G en ontvangt u zorg in het kader van de WLZ of ZVW? Wend u dan tot de Geschillencommissie Zorg Algemeen: Postbus 90600 2509 LP Den Haag telefoonnummer: 070 - 310 53 80. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. www.degeschillencommissiezorg.nl/contact

Meer informatie

De volledige tekst van de klachtenregeling kunt u ter inzage aanvragen bij:

Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o.
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam  
T 010 222 98 88