Wat is jeugdbescherming?

Ieder kind heeft recht op een veilige ontwikkeling. Dit uitgangspunt is de basis van de jeugdbeschermingsmaatregel. Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en pedagogisch verantwoorde opvoeding. Lukt hen dit niet alleen, dan komt de jeugdbescherming van het Leger des Heils in beeld.

Het doel 
Met iedere jeugdbeschermingsmaatregel richten wij ons op het doel de bedreiging van ontwikkeling van een kind weg te nemen. Een jeugdbeschermingsmaatregel is vaak noodgedwongen, maar noodzakelijk. Voorafgaand aan een jeugdbeschermingsmaatregel wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Vervolgens start de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, neemt de kinderrechter een beslissing. Een kinderrechter kan bijvoorbeeld besluiten om kinderen onder toezicht of voogdij te plaatsen. Indien er sprake is van een kritieke, gevaarlijke situatie, kan de rechter ervoor kiezen het kind onmiddellijk uit huis te laten plaatsen.

De jeugdbescherming biedt verschillende producten aan. Hieronder een overzicht met toelichting.   

 • Ondertoezichtstelling (OTS) 
  Wanneer de kinderrechter een OTS uitspreekt, betekent dit dat de ouders van het kind hulp en toezicht krijgen bij de opvoeding. Een kind die onder toezicht is gesteld, krijgt een jeugdbeschermer toegewezen. Deze is er niet om de rol van de ouders over te nemen, maar om hen te helpen en te ondersteunen waar dat nodig is. Een voorlopige of tijdelijke ondertoezichtstelling (VOTS) duurt drie maanden. Zijn de problemen er dan nog steeds of blijken ze groter dan gedacht, dan volgt een ondertoezichtstelling (OTS). Deze maatregel duurt een jaar.
 • Voogdij  
  Wanneer de opvoeding van ouders niet voldoet, kan het kind ernstig bedreigd raken in zijn of haar ontwikkeling en veiligheid. Dit is een serieuze zaak en helaas is het daarom soms nodig om de voogdij tijdelijk over te nemen. De kinderrechter kan hiertoe beslissen wanneer er sprake is van een zodanig onveilige situatie dat de ontwikkeling van het kind ernstig in het geding komt. Een tijdelijke voogdijmaatregel duurt maximaal drie maanden. Wanneer het LJ&R de voogdij tijdelijk overneemt, betekent dit dat de toegewezen jeugdbeschermer zeggenschap heeft over het kind. De jeugdbeschermer beheert zijn of haar financiën en neemt belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld de plek waar het kind moet wonen. Bij familie, in een pleeggezin of een leef- of behandelgroep. Of zelfstandig, als het kind oud genoeg is. De jeugdbeschermer doet dit uiteraard niet alleen. Samen met eventuele verzorgers, het kind zelf en het multidisciplinaire team worden dergelijke beslissingen genomen.   
   
 • De drangmaatregel  
  De drangmaatregel is een kortdurend en intensief traject. Het doel van deze jeugdbeschermingsmaatregel is rust en stabiliteit creëren in de thuissituatie van een kind. Ook is de maatregel bedoeld om problemen die spelen grondig aan te pakken. De jeugdbeschermer helpt in deze maatregel bij het zoeken van een oplossing voor de zorgen rondom de ontwikkeling van het kind. De drangmaatregel is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is de laatste kans om problemen op te lossen. Wanneer er te weinig verbetert, start de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek om de rechter de adviseren welke dwingende maatregelen er nodig zijn. Niet langer vrijwillig dus: in dat geval spreekt de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) uit.

Folders en flyers 
Je bent onder toezicht gesteld, wat nu? Je leest het hier.
Uw kind is bij ons onder toezicht gesteld, wat nu? Je leest het hier.

Jouw voogdij in onze handen, wat betekent dat? Je leest het hier.
De voogdij van uw kind in onze handen, wat betekent dat? Je leest het hier.

Normenkader

 Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in een Normenkader. Denk dan bijvoorbeeld aan recht op inspraak in de hulpverlening. De animatie Waardevolle Zorg van LOC legt in 2 minuten uit wat een normenkader inhoudt.

Bron: LOC Waardevolle Zorg