Uw partner voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bijzondere situaties vragen om bijzondere mensen

Gezinnen met complexe problemen die zich door een groot wantrouwen tegenover de hulpverlening moeilijk laten helpen en waarbij kinderen in het nauw komen, vragen om bijzondere aandacht. Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering kent die situaties als geen ander.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook in uw gemeente komen ze ongetwijfeld voor. Gezinnen die in een haast uitzichtloze situatie leven, met kinderen die ernstig in hun veiligheid en ontwikkeling bedreigd worden. Schrijnende situaties waar al menig hulpverlener de tanden op stuk gebeten heeft en waar niemand echt raad mee weet. Ze zorgen voor overlast in de buurt, maatschappelijke onrust én verontwaardiging. De verantwoordelijkheid nemen om in het leven van deze gezinnen in te grijpen, is geen sinecure. Daarom neemt onze jeugdbescherming en jeugdreclassering samen met u de verantwoordelijkheid om deze vaak kwetsbare mensen een nieuw perspectief te bieden in onze samenleving.

Denayo: een thuis, school, gezelligheid met vrienden, voor Denayo zijn de ingrediënten voor een goede ontwikkeling minder vanzelfsprekend. Hij heeft met zijn moeder al een lang traject afgelegd voor hij in beeld komt bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Dat geeft hem de stempel ‘zware casus’, of ‘multi-probleem’. Synoniemen voor een ingewikkeld geval. Dat vraagt om gerichte aandacht en zorg.

Voor bijzondere situaties

In de keten van hulpverlening richt het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering zich op gezinnen en jongeren die vastlopen in complexe situaties. Een opeenstapeling van problemen en een belast verleden zorgen vaak voor meervoudige problematiek. Hoe complex ook, wij geloven in mensen en hun mogelijkheden.

Wij zijn onbevooroordeeld, duidelijk, laagdrempelig, respectvol en altijd gericht op zelfredzaamheid. Wij zijn er voor:

De meest kwetsbaren

  • Complexe multi-probleem gezinnen, waaronder sociaal en zorg afhankelijke gezinnen;
  • Jongeren met extra risicofactoren als voortijdig schoolverlaten, overmatig middelengebruik, psychische problematiek of beperkte vermogens, zwervend, tienermoeders.


Christelijke hulpverlening 

  • Gezinnen die vanwege hun geloofsovertuiging door een christelijke organisatie met (orthodox) christelijke medewerkers begeleidt willen worden;
  • Gezinnen in andere besloten (geloofs) gemeenschappen, waar anderen moeilijk binnen komen.


Deze doelgroep kan door onze overname van Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) per 1 januari 2016 ook bij ons terecht.

Verspreid wonende gezinnen

  • Gezinnen zonder zelfstandige huisvesting of die te maken hebben met (dreigende) uithuiszetting; 
  • Zorgmijdende, vluchtende en zwervende gezinnen; Multi-probleemgezinnen met specifi eke cultuurgebonden leefwijze, zoals Roma/Sinti.

Mensen zonder helper

  • Gezinnen met een groot wantrouwen richting hulpverlening;
  • Overlastgevende gezinnen.  

Vangnet

  • Gezinnen die vastgelopen zijn in andere trajecten en waar behoefte bestaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel over te dragen aan een andere organisatie; 
  • Als er sprake is van een wachtlijst bij andere gecertifi ceerde instellingen.

In de Jeugdwet is keuzevrijheid voor cliënten verankerd (zie artikel 2.4 lid 3). Gelet op onze christelijke identiteit, ons landelijke bereik en onze specifi eke doelgroep(en), kunnen wij als geen ander invulling geven aan de wettelijke keuzevrijheid van cliënten. Zo is de invulling van de Jeugdwet goed geborgd in iedere gemeente en hebben ketenpartners de mogelijkheid om cliënten naar de juiste Gecertifi ceerde Instelling door te verwijzen.

Met passie en gedrevenheid…

Het werk van onze jeugdbescherming en jeugdreclassering is mensenwerk dat je uitsluitend kunt doen uit een diepe betrokkenheid met de ander. Dat is de krachtbron die juist bij deze bijzondere gezinnen het verschil maakt. Onze professionals gaan daarom niet alleen op pad met een goed cv, maar ook met de overtuiging dat ieder kind en ieder mens ertoe doet. Opgeven is geen optie, ook al is de situatie nog zo lastig. Onze vasthoudendheid leidt uiteindelijk tot positieve resultaten.

… en een sluitende aanpak

Om jongeren en gezinnen met complexe problemen te helpen is meer nodig dan een ondertoezichtstelling, voogdij of toezicht en begeleiding binnen het gedwongen kader van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Daarom werken we met een integrale aanpak op het gebied van opvoeding, begeleiding, zorg, opvang/huisvesting, school/werk/vrije tijd, toezicht, correctie en schuldhulpverlening.

Een mooi voorbeeld: om te voorkomen dat een kind van de rechter een kinderbeschermingsmaatregel krijgt opgelegd, werken wij met drangtoezicht. Een kortdurende maar intensieve interventie, gericht op de verbetering van de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in bedreigde opvoedsituaties en op herstel van het gewone (gezins)leven. Het drangtoezicht is vrijwillig, maar vrijblijvend is het niet.

Onze verbondenheid met andere diensten binnen het bredere kader van het Leger des Heils en onze samenwerking met andere ketenpartners, zorgt ervoor dat we de betrokken gezinsleden kunnen helpen hun leven op orde te krijgen en ze bij te staan om weer volwaardig aan de maatschappij deel te nemen.

Als partner voor uw gemeente

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een gecertificeerde instelling die landelijk kinderbeschermingsmaatregelen uitvoert. Doordat we actief zijn in heel Nederland, kunnen we ook buiten de grenzen van een gemeente of jeugdregio cliënten volgen en de – door de Kinderrechter opgelegde – maatregel blijven uitvoeren. Zo blijft de veiligheid van kinderen gewaarborgd. De Raad voor de Kinderbescherming kan de Kinderrechter adviseren welke gecertifceerde instelling het best een kinderbeschermingsmaatregel kan uitvoeren. Voor specifi eke doelgroepen geldt LJ&R als beste advies. In omvang is deze groep klein, maar de aard en ernst van de problemen waarmee cliënten te maken hebben, vragen onevenredig veel energie, middelen en aandacht (politiek en maatschappelijk). Dankzij onze jarenlange ervaring met cliënten in complexe, multi-probleemsituaties kunnen wij als geen ander de weg wijzen naar een nieuw perspectief.