Samenwerking met partners

Samen staan we sterker

Als LJ&R werken we graag samen met andere organisaties en partners. Dat doen we dan ook volop! Omdat we als organisatie twee verschillende werkvelden belichamen, hebben we ook op twee gebieden samenwerkingspartners- en verbanden. Op deze pagina vind je een overzicht van deze partners en verbanden.

Samenwerkingspartners in de jeugdbescherming

Het LJ&R is een van de 16 Gecertificeerde Instellingen (GI's) in Nederland. We werken in opdracht van gemeenten en in samenwerking met uiteenlopende organisaties, nationaal en in sommige gevallen internationaal. GI's zijn door de overheid aangestelt om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming uit te voeren. Alle GI's vallen onder de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. Zij bieden jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Na een melding bij Veilig Thuis toetst de Raad voor de Kinderbescherming welke hulp en bescherming nodig is om de veiligheid van het kind in het gezin te borgen. Op basis van het advies dat de raad voorlegt aan de rechter, kan de rechter beslissen of LJ&R de maatregel uitvoert die op het kind is gelegd. 

Samenwerkingspartners in de reclassering

In Nederland wordt het reclasseringswerk uitgevoerd door de drie reclasseringsorganisaties Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R).

Als LJ&R werken we in de praktijk nauw met elkaar samen en dragen we, ieder op onze eigen unieke manier, bij aan de veiligheid in de samenleving.
Dit doen we door de handen in een te slaan en samen criminaliteit te voorkomen en recidive terug te dringen. 

Op basis van de hoofdproblematiek van een cliënt wordt gekeken welke reclasseringsorganisatie het beste past. Ongeveer 30% van de reclasseringscliënten komt bijvoorbeeld bij het SVG terecht. Bij deze cliënten staat verslaving voorop. Ongeveer 10% van de reclasseringscliënten komt bij ons, het LJ&R, terecht. Dit zijn met name cliënten bij wie dak- en thuisloosheid een grote rol speelt. Voor de overige reclasseringscliënten (60%) is RN de aangewezen partij.

Als reclasseringsorganisaties zijn wij betrokken bij de volgende vijf taken:
1. We hebben een adviserende rol richting het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht,
2. We zien toe op de uitvoering van werkstraffen,
3. We houden toezicht op verdachten en/of daders,
4. We indiceren voor forensische zorg,
5. We verzorgen de totstandkoming van ambulante zorg/ plaatsen patiënten in beschermd wonen voor forensische zorg.

3ro_logo