Onruststokers zijn bij ons welkom

One Army: Een doel, een aanpak, met een duurzaam resultaat

Mensen met complexe problemen die moeilijk te benaderen zijn en onrust veroorzaken kunnen gemeenten hoofdbrekens bezorgen. Met de One Army-aanpak van het Leger des Heils geven wij hen perspectief en gaan we overlast tegen. Op een manier zoals we dat gewend zijn; vasthoudend, daadkrachtig.

Hoe dring je overlast terug? Zet het Leger in.

Moeilijk te plaatsen

De betrokkenen zijn meestal mannen en ze hebben zonder uitzondering een lange geschiedenis van zorg achter zich. De aard van hun problemen en hun gedrag maken dat ze moeilijk te plaatsen zijn. Bij de Politie zijn ze welbekend als ‘veelpleger ‘. Persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, schulden en dakloosheid maken de cirkel compleet.

Wij laten niet los

Dankzij jarenlange ervaring met hulpverlening aan mensen aan de onderkant van onze samenleving deinst het Leger des Heils niet terug voor wat ‘ingewikkeld’ of ‘lastig’ heet. Hoe complex ook, wij geloven in mensen en hun mogelijkheden. Wij laten hen niet los. Die vasthoudendheid werpt vruchten af, ook bij de moeilijkste gevallen.

Onze aanpak

De One Army-aanpak van het Leger des Heils is een mix van toezicht, behandeling en begeleiding uit verschillende afdelingen van onze organisatie. Een team van drie specialisten vormt een vaste basis voor de intensieve zorg die we bieden.

Alles onder een dak

Het Leger des Heils heeft een gevarieerd zorgaanbod in huis. Alles onder één dak:

• Maatschappelijke opvang

• Beschermd wonen

• Behandeling van verslaving, forensische problemen en bij verstandelijke beperking

• Ambulante zorg

• Drang en dwang vanuit het justitiële kader

• Arbeidstoeleiding

Daarmee verbinden we ons aan de betrokkene, bieden hem de continuïteit die hij nodig heeft, ook over gemeenteen regiogrenzen heen. Dat kan, omdat we een landelijk werkende organisatie zijn. En als het nodig is, doorkruisen we bij de One Army-aanpak onze eigen werkprocessen. Omdat we weten dat je het ijzer moet smeden als het heet is: doortastendheid kan de doorbraak betekenen in het leven van mensen die te boek stonden als ‘opgegeven’. Omdat wij weten dat snel handelen het succes van de aanpak bepaalt én terugbetaalt. 

Wij zijn uw partner

Met de One Army-aanpak is het Leger des Heils een betrouwbare partner van gemeenten en Veiligheidshuizen. Zo kunnen we overlast en bedreigende situaties voorkomen of terugdringen. Ten gunste van de betrokkene én van zijn omgeving!