Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils met u omgaat.

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Als een persoonlijk gesprek voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een bemiddelingsgesprek een mogelijkheid zijn om uw onvrede te bespreken. Een bemiddelingsgesprek is een gesprek tussen u en de leidinggevende of een daartoe gemachtigde (staf)medewerker, en eventueel de betreffende medewerker zelf. Tijdens dat gesprek kan uw ongenoegen worden besproken om te proberen die op te lossen. 

Mochten deze gesprekken niet tot de nodige oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.
Ter informatie kunt u het klachtenregelement van de afdeling Jeugdbescherming van LJ&R downloaden. 
Hierbij ook de brochure die het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht duidelijk omschrijft.

Vertrouwenspersoon AKJ
Binnen het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jongeren en ouders/verzorgers en pleegouders beschikbaar. De vertrouwenspersoon is in dienst van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Heeft u vragen over uw rechten of heeft u ondersteuning nodig bij het bespreekbaar maken van uw klacht? Neem dan contact op met het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Meer informatie? Klik hier.