Nieuwe aanpak maatschappelijke opvang

05-04-2018

In 2018 gaan de zorgaanbieders Moveoo, Leger des Heils, Vincent van Gogh, Rendiz en Zelfregiecentrum Venlo in nauwe samenwerking met zeven Noord-Limburgse gemeenten aan de slag met een geheel nieuwe aanpak voor maatschappelijke opvang.

Inwoners die geen dak boven hun hoofd hebben kunnen zich vanaf 1 april 2018 op een laagdrempelige wijze melden bij één van de deelnemende zorgaanbieders die ze professioneel gaan helpen met hun vragen. De problemen waarmee deze inwoners aankloppen zijn divers: psychiatrisch, verslaving, verstandelijke beperking, relationeel, financieel en vaak een combinatie daarvan. Door slimme verbindingen te maken met lokale partners en bestaande zorgvoorzieningen signaleren de samenwerkende partijen problemen vroegtijdig. Zo kan de hulpverlening aan kwetsbare inwoners effectiever vorm worden gegeven.

In de nieuwe aanpak worden dakloze inwoners niet langer centraal op één locatie opgevangen in Venlo, maar wordt ingezet op opvang zo dicht als mogelijk bij de oorspronkelijke thuissituatie. Er wordt professionele begeleiding op maat geboden door het samenwerkingsverband van zorgaanbieders om de dakloze inwoner zo snel mogelijk (binnen drie maanden) weer een eigen plek te geven. Bij voorkeur wordt tijdelijk onderdak georganiseerd via familie of vrienden (grijs wonen).

Voor personen die niet de mogelijkheid hebben om tijdelijk bij familie of vrienden te verblijven, wordt op individuele basis passende opvang georganiseerd in een trajecthuis. Door de kleinschalige opzet van de nieuwe aanpak wordt opvang in de hele regio Noord-Limburg mogelijk gemaakt. Er komen vijf trajecthuizen waarvan vier in Venlo en één in Venray. Op dit moment is nog niet bekend waar het trajecthuis in Venray gevestigd zal worden. Dit is afhankelijk van een aanbod van Wonen Limburg. Voor de doelgroep die vanwege persoonlijke problematiek niet in staat zijn om in een trajecthuis te wonen blijven er vijf bedden beschikbaar binnen het Domus-huis in Venlo (Leger des Heils). Op 1 juli, of zoveel eerder wanneer er trajecthuizen zijn, sluit de huidige nachtopvang in Venlo.

Niet alleen de inzet van de hulpverlening door de zorgaanbieders verandert, ook gemeenten ondernemen noodzakelijke stappen. Door bijvoorbeeld het snel verstrekken van een briefadres en/of uitkering in acute gevallen, hopen zij uithuiszetting te voorkomen en de verblijfsduur in de opvang te verkorten. Daarnaast maken zorgaanbieders en gemeenten afspraken over nazorg; het voortzetten van begeleiding ook nadat een traject tijdens de tijdelijke opvang wordt beëindigd.

De gemeente Venlo is tot en met 2019 financieel verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en ontvangt hiervoor een integratie uitkering vanuit het Rijk. Vanuit deze middelen zal de gemeente Venlo gedurende de initiële looptijd van het inkoopcontract (twee jaar) de kosten dragen die voortvloeien uit deze nieuwe aanpak. In het convenant spreken we af dat zodra het nieuwe verdeelmodel Wmo bekend is er concrete afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten Maatschappelijke Opvang.

Op dit moment maken er per jaar gemiddeld negen personen uit Venray gebruik van de nachtopvang in Venlo. Voor deze personen verstrekt Venlo de bijstandsuitkering of ze ontvangen een uitkering elders. Het is op dit moment onduidelijk of al deze negen personen in de toekomst gebruik gaan maken van de trajectbedden of het grijs wonen in Venray of dat deze personen om andere redenen toch naar Venlo vertrekken of in Venlo gebruik maken van de bedden binnen het Domus-huis. Mochten al deze personen in de toekomst in Venray blijven dan heeft dit tot gevolg dat er voor een aantal van deze personen additioneel een bijstandsuitkering verstrekt moet worden.

Bron: https://www.omroepvenray.nl/nieuws/2018/04/04/nieuwe-aanpak-maatschappelijke-opvang