Leerdoelen

Elke les heeft duidelijke leerdoelen, gebaseerd op de Leger des Heils leerstellingen. De lessen gaan dieper in op de inhoud en helpen de deelnemers de doelen toe te passen.

Deel 1: Uitnodiging

Les 1: Introductie

Leerdoelen

 • Wat betekent het Heilssoldaatschap?
 • Waarom lid worden? Het belang van lidmaatschap.
 • Wat zijn de leerstellingen en waarom zijn ze belangrijk?
 • Heilssoldaatschap als discipelschap. Een overzicht van het 'Verbond van een Heilssoldaat'.
 • Is het iets voor mij?
 • Overzicht en toewijding.

Les 2: Het Leger des Heils

Leerdoelen

 • De geschiedenis en het cultureel erfgoed van het Leger des Heils
 • De missie en visie van het Leger des Heils
 • De aandacht van het Leger des Heils voor jongeren

In deze les bedenken de deelnemers of ze verder willen met de cursus en of er een serieus verlangen is naar het heilssoldaatschap.

Deel 2: Inspiratie

Les 3: De Bijbel

Leerdoelen

 • Het verhaal van God waarin de mens een rol speelt - openbaring en relatie
 • De authenticiteit van de Bijbelteksten - is het waar of niet?
 • De Bijbel: geïnspireerd door God en gezaghebbend door zijn autoriteit
 • Het levende Woord van God dat ons onderwijst en leidt als leerlingen van Jezus
 • De Bijbel als basis voor alle Leger des Heils-leerstellingen

Leerstelling 1
Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en Nieuwe Testamenet, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijke geloof en leven te vinden zijn.

Leerstelling 1 in eenvoudige woorden
Wij geloven dat God de juiste mensen hielp om te vertellen en te schrijven wat in de Bijbel staat, zodat wij nu weten hoe God wil dat we leven en geloven.

Les 4: Het wezen van God

Leerdoelen

 • Wij aanbidden één God - wie is Hij?
 • Er zijn drie personen in het wezen van God - 'Drie-eenheid'
 • Wie is God - de Vader?
 • Wie is God - de Zoon?
 • Wie is God - de Heilige Geest?

Leerstelling 2, 3 en 4
Wij geloven dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.

Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus, de goddelijke en menselijke naturen vernigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

Leerstelling 2, 3 en 4 in eenvoudige woorden
Wij geloven in één God die in alles perfect is. Hij is de maker, beschermer en leider van alles en alleen. Hij heeft recht op alle aanbidding. We moeten niets of niemand anders aanbidden. Wij geloven dat God tegelijkertijd uit drie personen bestaat: de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest; samen één God. Jezus is volkomen God en volkomen mens. Hij heeft de goddelijke en menselijke natuur.

Les 5: De zondeval

Leerdoelen

 • In het begin, ofwel hoe kwam het kwaad in de wereld? (Genesis 1-4)
 • Wat is zonde en welke problemen veroorzaakt zij?

Leerstelling 5
Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven, en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.

Leerstelling 5 in eenvoudige woorden
Wij geloven dat God onze voorouders schiep met een onschuldig karakter. Door ongehoorzaamheid verloren zij hun onschuld en Gods nabijheid, het kwaad kreeg hen in zijn macht. Daarom zijn we allemaal geneigd om de verkeerde dingen te doen.

Les 6: De redding

Leerdoelen

 • Het kruis van Jezus als het hart van het geloof en hoe dat Gods oplossing voor de zonde is
 • Jezus' dood als het bewijs van Gods liefde; losgeld, opoffering en overwinning over het kwaad

Les 7: Nieuw leven

Leerdoelen

 • Ons antwoord op Jezus' dood: berouw, bekering, geloof en niet uit onszelf
 • Wat gebeurt er als we Jezus erkennen als onze Redder? We worden opnieuw geboren, ontvangen vergeving van God, worden opgenomen in Gods familie en kennen de zekerheid van nieuw leven
 • Nu werkt de Heilige Geest in ons; we krijgen een nieuwe identiteit in Christus en delen in Gods reddingswerk

Leerstelling 6
Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil, gered kan worden.

Leerstelling 6 in eenvoudige woorden
Wij geloven dat Jezus leed en stierf aan het kruis voor de zonde van ieder mens, zodat iedereen die dat wil, gered wordt.

Leerstelling 7 en 8
Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoude.

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardig worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij die gelooft, daarvan het getuigenis in zich draagt.

Leerstelling 7 en 8 in eenvoudige woorden
Wij geloven dat we voor onze redding werkelijk spijt moeten hebben van wat we verkeerd deden en Jezus vertrouwen. Dan vernieuwt de Heilige Geest ons. Redding is een geschenk van God, het is gratis. We ontvangen nieuw leven als we in Jezus geloven. Iedereen zal dat dan aan ons zien en verandering merken.

Les 8: De toekomst

Leerdoelen

 • God maakte ons om eeuwig met Hem te leven, de dood is niet het einde
 • God laat ons groeien naar nieuw leven met hoop op de hemel
 • God zal de wereld oordelen en zijn volledige schepping herstellen
 • Wat voor impact hebben deze geloofsregels op ons huidige leven?

Deel 3: Instructie

De lessen 9 tot 13 zijn gebaseerd op leerstellingen 9 en 10 en het tweede gedeelte van het Verbond van een heilssoldaat.

Leerstelling 9 en 10
Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.

Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben om geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat heel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tess. 5:23).

Leerstelling 9 en 10 in eenvoudige woorden
We vertrouwen dat Jezus ons helpt en doen wat Hij vraagt. Geredde mensen kunnen samenwerken met God. Als ze zichzelf volledig aan God toewijden, krijgen ze kracht om Hem te dienen en heeft de zonde geen vat op hen.

Leerstelling 11
Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en de eindeloze straf voor de goddelozen.

Leerstelling 11 in eenvoudige woorden
Wij geloven dat wanneer ons huidig lichaam sterft, we op een nieuwe en andere manier blijven leven. Uiteindelijk zal Jezus over alle mensen oordelen. De mensen die Hem kozen als hun Redder zullen eeuwig en gelukkig met Hem als hun Koning leven. Degenen die niet voor Jezus kozen, zullen altijd ongelukkig zijn, omdat zij kozen voor dat wat ons weghoudt van alles wat goed is.

Laat zien wat er in je leeft

Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

 • open te staan voor het werk van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en onze naaste te dienen;
 • mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;
 • mijn integriteit als christen op elk terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijk, onwaardig of profaan is. (uit: het Verbond van een heilssoldaat)

Ken Jezus en zijn gemeenschap

Jezus gebruikte zijn tijd niet om kerken te bouwen, maar om midden tussen de mensen zijn discipelen te roepen en te trainen. Deze discipelen stichtten de kerk. Tijd met Jezus doorbrengen, met Hem samenleven en van Hem leren was genoeg om de wereld te veranderen. Discipelschap binnen een kerklijke gemeente biedt de kans om als familie van Jezus met elkaar te leven en zo van elkaar te leren, samen te bidden, God te prijzen, elkaar te ontmoeten en samen te eten, om elkaar lief te hebben, te lachen en onze vrienden te bereiken en gemeenschappen te veranderen. (uit: Alove Essential)

Les 9: Heiliging

Leerdoelen

 • Geroepen om heilig te zijn. Wat is het en hoe leef je 'heilig'? Het Leger des Heils als heiligingsbeweging
 • Het belang van voortdurende groei en vooruitgang in onze relatie met Jezus. Een levenslang proces van gehoorzaamheid en vertrouwen
 • Wat doet de Heilige Geest in ons en welke rol spelen wij daarin?
 • Het verliezen van onze redding en de mogelijkheid van een terugval

Les 10: Discipelschap

Leerdoelen

 • Discipelschap door het volgen van Jezus en het leven dat voor ons ligt - "Kom volg Mij"
 • Radicale levensstijl, geheelonthouding, seksuele reinheid, bevrijding van verslaving, vrijgevigheid, geestelijke discipline
 • Discipelschap als onderdeel van christelijke gemeenschap bijvoorbeeld met een bijbelgespreksgroep, huiskring, celgroep of een-op-een discipelschap.

Les 11: Aanbidding

Leerdoelen

 • Wat is aanbidding?
 • Hoe aanbidden we met ons hele leven, niet alleen op zondagochtend?
 • Leger des Heils gemeente-zijn en de doop als sacrament?

Ons leven en onze wereld teruggeven aan God

Of het nu een popconcert, voetbalwedstrijd, natuurwandeling of een simpele maaltijd met vrienden is, het zijn allemaal dingen die we waardevol vinden en waaraan we veel plezier beleven. Dat vlechten we ineen met de geloofsleer van de vroege kerk; namelijk dat aanbidding begint van christenen hun leefwereld teruggeven aan God. Aanbidding kan op zinvolle wijze aansluiten bij onze huidige cultuur. Bij de Leger des Heils evangelisatie uit de eerste jaren stond die zinvolle aanbidding voorop. Wat God gedaan had voor onze voorouders was zo groots dat zij eveneens vastbesloten waren om hun leven in aanbidding terug te geven aan Hem. Zo werden straathoeken, kroegen, circustenten en theaters plekken voor aanbidding. Voor ieder van ons ligt de uitdaging erin om in onze eigen leefomgeving te ontdekken wat het betekent om God daar te aanbidden.

De wereld ingaan om Jezus te vinden en op Hem te wijzen

God verlangt ernaar om mensen terug te verwelkomen. Hij zal er alles aan doen om Zich met hen te verzoenen. Missie is het verlangen om dit te tonen door onze gedachten, woorden en daden. Het toont mensen hoeveel God al van hen houdt, hoe Hij wacht op een verzoening met hen. Het betekent anderen helpen om te zien wat God al doet in de wereld en Hem ook te ontdekken in hun eigen leven.

Les 12: Missie

Leerdoelen

 • Gods missie
 • Evangelisatie is meer dan preken tijdens evenementen en op straathoeken (alhoewel het er wel bij kan horen)
 • Wat betekent het om de wereld in te gaan en Jezus daar zichtbaar te maken? Wat betekent het voor mij?
 • Missie door er te zijn; hoe tonen we een andere levensstijl en Gods liefde?
 • Missie door meedoen; hoe veranderen we de samenleving door onze daden? (zie les 13)

Een stem geven aan hen die geen stem hebben

Tijdens Jezus' werk op aarde bracht Hij veel tijd door met allerlei mensen, zowel met machtigen als machtelozen. Hij luisterde naar mensen die eigenlijk geen recht van spreken kregen. En als Hij dat deed, raakte de elite van slag. De sociale acties van het Leger des Heils richten zich op mensen die door de rest van de samenleving met de nek worden aangekeken. Het Leger laat hun stem horen en voorziet in hun behoeften. Zo voert het actie en ontwikkelt het wereldwijd programma's die gemeenschappen voeden, levens opbouwen en relaties herstellen.

Les 13: Sociale actie

Leerdoelen

 • Gods hart voor armen
 • Hoe liet Jezus sociale actie zien?
 • Sociale bewogenheid, de essentie van discipelschap
 • Sociale bewogenheid in hart van het Leger des Heils
 • Voorbeelden uit verleden en heden binnen het Leger rondom sociale actie
 • Jij en de praktijk

Deel 4: Inzegening

Les 14: 'Ik verklaar'

Verder kijken naar het Verbond van een Heilssoldaat

Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

 • open te staan voor het werk van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan Zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en de naaste te dienen;
 • mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;
 • mijn integriteit als christen op elk terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijk, onwaardig of profaan is;
 • de christelijke idealen te handhaven in al mijn relaties met anderen, dus allen aan wie ik verantwoording schuldig ben, allen voor wie ik verantwoordelijk ben en met de samenleving in de ruimste zin van het woord;
 • Gods instelling van het huwelijk en het gezin te respecteren;
 • een betrouwbaar rentmeester te zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben;
 • mij te onthouden van alcoholische dranken, tabak en het niet-medisch voorgeschreven gebruik van drugs in welke vorm dan ook en mij niet in te laten met gokken, pornografie, occultisme en al wat verder nog verslavend kan werken op mijn lichaam of geest;
 • trouw te zijn aan het doel waartoe God het Leger des Heils in het leven riep, door anderen te laten delen in het goede nieuws van Jezus Christus en te proberen hen voor hem te winnen. Ik ben vastbesloten om met Gods hulp in zijn naam te zorgen voor mensen in nood en kansarmen;
 • voor zover ik daartoe in staat ben, betrokken te zijn bij het korpsleven, zowel bij de erediensten als andere activiteiten en een zo groot mogelijk deel van mijn inkomsten te geven om dit werk en dat van het Leger wereldwijd te steunen;
 • trouw te zijn aan de beginselen en werkwijze van het Leger des Heils, loyaal te zijn aan zijn leiders en zowel in tijden van populariteit als van vervolging blijk te geven van de geest van heilssoldatisme.

Ik roep nu allen hier aanwezig op als getuige dat ik dit verbond sluit en uit vrije wil onderteken, in de overtuiging dat Christus, die uit liefde voor mij door Zijn dood en opstanding mijn redding heeft bewerkt, deze toewijding van mijn leven aan Zijn dienst van mij vraagt voor het heil van de hele wereld. Daarom verklaar ik dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp een trouw soldaat van het Leger des Heils te zijn.

Les 15: Afronding

Laatste les om samen te vatten, evalueren en vieren.

Les 16: Inzegening | Ceremonie