Kwaliteit

Het Leger des Heils streeft naar consistentie en hoogstaande kwaliteit in zijn hulp- en dienstverlening. Als gevolg van de diversiteit van de activiteiten worden verschillende accenten gelegd. Voor een groot deel van de activiteiten beschikt het Leger des Heils over diverse keurmerken waarbij de organisatie door externe instanties wordt getoetst.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht om zorg te dragen voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het (digitale) kwaliteitshandboek is hierin een belangrijke factor. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om op de werkplek de up-to-dateversies van de procedures, protocollen, formulieren en richtlijnen in te zien en te gebruiken. Een extern bureau toetst of de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde normen. Op basis van een toetsing in 2014 is het HKZ-certificaat met drie jaar verlengd.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. Stichting Leger des Heils Fondsenwerving beschikt namens de consolidatiekring Leger des Heils over het CBF keurmerk. In 2014 heeft het CBF de driejaarlijkse hertoetsing uitgevoerd. Begin 2015 is het CBF-keur opnieuw met drie jaar verlengd.

ISO certificering
De textielinzameling door Leger des Heils ReShare is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement), waarbij de ISO 9001 certificering in 2013 is verlengd.

Internationale hulpverlening
De internationale hulpverlening van het Leger des Heils heeft te maken met andere kwaliteitseisen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Community Project Management Support System. Dit systeem zorgt ervoor dat tegemoet wordt gekomen aan behoeften die lokaal in ontwikkelingslanden gesignaleerd worden. Dat gebeurt aan de hand van een internationaal gestandaardiseerde werkwijze waarbij eigenaarschap bij alle belangen geborgd is. De lokale context is de maat waarnaar initiatieven ontwikkeld, geïmplementeerd en ondersteund worden. In 2013 is door het internationale hoofdkantoor van The Salvation Army een start gemaakt met een wereldwijde impactanalyse van Leger des Heils-activiteiten in zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Vanuit het Leger des Heils in Nederland wordt in dit internationale project geparticipeerd als belangrijke financiële sponsor, maar ook met inhoudelijke input door de inzet van ervaringen vanuit de Nederlandse context of aan de hand van opgedane ervaring door Nederlandse Leger des Heilsmedewerkers in projectlanden. De verwachting is dat het meten van effectief resultaat (‘impact’) zal leiden tot sterkere rapportages en kan helpen bij de verbetering van de bedrijfsvoering en de communicatie met de verschillende belanghebbenden in binnen- en buitenland.