Kwaliteit

Het Leger des Heils streeft naar consistentie en hoogstaande kwaliteit in zijn hulp- en dienstverlening. Als gevolg van de diversiteit van de activiteiten worden verschillende accenten gelegd. Voor een groot deel van de activiteiten beschikt het Leger des Heils over diverse keurmerken waarbij de organisatie door externe instanties wordt getoetst.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg alsmede Jeugdbescherming & Reclassering hebben een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht om zorg te dragen voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het (digitale) kwaliteitshandboek is hierin een belangrijke factor. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om op de werkplek de up-to-date versies van de procedures, protocollen, formulieren en richtlijnen in te zien en te gebruiken. Een extern bureau toetst of de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Op basis van een toetsing in 2016 is het HKZ-certificaat met drie jaar verlengd. Met uitzondering van de Jeugdbescherming; die is gecertificeerd op basis van het Normenkader JB/JR.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die belast is met de uitvoering van de erkenningsregeling voor Goede Doelen. Deze nieuwe regeling is per 1 januari 2016 ingevoerd ter vervanging van het CBF Keurmerk voor Goede Doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen volgens de nieuwe erkenningsregeling. Stichting Leger des Heils Fondsenwerving beschikt namens de consolidatiekring Leger des Heils over de CBF-erkenning. Begin 2015 is een hertoetsing uitgevoerd voor het voormalige CBF Keur en is dit weer voor drie jaar toegekend. Begin 2016 heeft een screening plaatsgevonden voor de nieuwe erkenningsregeling en is deze ook toegekend.

ISO certificering
De textielinzameling door Leger des Heils ReShare is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement), waarbij de ISO 9001 certificering tot en met 2018 is verlengd.

Internationale hulpverlening

De internationale hulpverlening van het Leger des Heils heeft te maken met andere kwaliteitseisen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Community Project Management Support System. Dit systeem zorgt voor tegemoetkoming aan behoeften die lokaal in ontwikkelingslanden gesignaleerd worden. Dat gebeurt aan de hand van een internationaal gestandaardiseerde werkwijze waarbij eigenaarschap bij alle belangen geborgd is.

De lokale context is de maat waarnaar initiatieven ontwikkeld, geïmplementeerd en ondersteund worden. De verwachting is dat het meten van effectief resultaat (‘impact’) kan helpen bij de verbetering van de bedrijfsvoering en de communicatie met de verschillende belanghebbenden in binnen- en buitenland.