Voor het lapje gehouden?

03-07-2017

Nog niet eerder had ik een commissievergadering van de gemeenteraad bezocht. Maar toen bleek, dat de toekomst van een prachtig ontmoetingscentrum waar ik bij betrokken ben op het spel stond, moest het er maar van komen. Veel raadsleden bleken last te krijgen van een zure smaak van wat er langs kwam. 

 Er stond wat op het spel

Woensdagavond 21 juni, de langste dag, stond namelijk het principeverzoek seniorenproject ‘Wezeper Veste’ op de agenda van de commissie ‘Ruimtegebruik en Leefomgeving’. Dit project is gesitueerd precies op de locatie waar momenteel het multifunctionele ontmoetingscentrum ‘De Klinker’ met veel succes draait. Doorgaan van dit project zou betekenen dat De Klinker in het huidige gebouw zou moeten stoppen, nog geen jaar nadat het met veel enthousiasme is opgeknapt door vrijwilligers met royale financiële steun van het Leger de Heils en het eind oktober het feestelijk geopend is door wethouder Vos. Er stond dus op deze vergadering wel wat op het spel. Ik bleek daardoor niet de enige geïnteresseerde. De publieke tribune was op deze warme zomeravond zeer goed gevuld. Aan de ene kant een heleboel vrijwilligers van De Klinker en aan de andere zijde een groot aantal potentiële bewoners van De Wezeper Veste.

Eenzaamheid

Of het altijd zo toegaat op commissievergaderingen weet ik niet, maar het was boeiend en levendig. Af en toe fel, maar toch gemoedelijk en humoristisch. Namens het college was SGP-wethouder Harm Westerbroek aanwezig, mentaal gesteund door ABO-wethouder Lydia Groot.

Er waren twee insprekers: Henk Meijer namens De Wezeper Veste en kapitein Aalt Fikse namens De Klinker. Beiden hielden een goed verhaal, met als opmerkelijke overeenkomst dat beide projecten als burgeriniatieven werden gepresenteerd met als doel om de eenzaamheid te bestrijden. Meijer suggereerde zelfs dat met dit project veel zorgkosten vanuit de WMO-pot zouden kunnen worden bespaard: minimaal zo’n 10%. En Fikse kwam met een voorbeeld van een vrijwilliger die kortgeleden vertelde dat ze door haar werk in De Klinker zich nog nooit zo gelukkig had gevoeld als nu.

Zure smaak

Na de insprekers kwamen de raadsleden aan het woord. Alle fracties betreurden het dat het ene initiatief vanuit de burgerij ten koste moest gaan van het andere initiatief. Met name het feit dat in oktober de ene wethouder (Vos) feestelijk De Klinker opent, terwijl een andere wethouder (Westerbroek) inmiddels al in een vergevorderd stadium is in de onderhandelingen met de mensen van de Wezeper Veste werd als wrang ervaren. Vanuit de gemeente is pas 2 maanden geleden op verzoek van de Klinker, naar aanleiding van verhalen in het informele circuit, officieel opening van zaken over het seniorenproject gegeven. Nog geen 2 weken geleden kwam de burgemeester naar De Klinker om het Oldebroek voor Mekaar-beeldje uit te reiken aan Klinker-initiatiefnemer Evert van Ommen, maar geen woord over de wankele toekomst van het centrum. De oppositiepartijen oordeelden het hardst over deze gang van zaken. Henk Kemp (VVD): ‘Het lijkt erop, dat er verstoppertje werd gespeeld. Allemaal mooie verhalen over De Klinker, maar de samenleving is voor het lapje gehouden’. Henk Jan Dokter (PvdA): ‘Hier is niet zorgvuldig gehandeld. Oldebroek voor Mekaar? Ik hou er een zure smaak van over’. Ook de collegepartijen ChristenUnie, SGP en ABO namen het – naast de waardering van het initiatief van Wezeper Veste – op voor De Klinker. In antwoord op hun vragen aan wethouder Westerbroek zegde die toe dat er naarstig werd gezocht naar een vervangende locatie voor De Klinker en dat die een definitiever karakter zou moeten krijgen dan het huidge gebouw lijkt te gaan hebben.

Hangjongeren

Over het standpunt van het college met betrekking tot het plan van De Wezeper Veste werd ook nog uitgebreid gesproken. Over de schappelijke grondprijs die wordt berekend, de onttrekking van grote stukken van het openbaar groen, het semi-openbare karakter van het hofje, of dit een manier was om de overlast van hangjongeren te bestijden en de vraag of de groep nu wel of niet een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) betreft … De wethouder kwam er in zijn beantwoording niet goed uit en moet daarom nog goed aan de bak om tijdig met betere antwoorden te komen voordat het voorstel als A-onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli aan de orde komt. Of tijdens die vergadering nog veel over de toekomst van De Klinker zal worden gesproken, werd niet erg duidelijk.

Wezeper Vete?

Tijdens de vergadering was er een moment, dat de beide groepen die heel symbolisch tegenover elkaar zaten op de publieke tribune, eenstemmig instemmend knikten. Dat was toen een van de raadsleden opmerkte dat door de gehanteerde schimmigheid van het college beide groepen (Klinker en Wezeper Veste) werden benadeeld en misschien zelfs onbedoeld tegen elkaar uitgespeeld. Gezien de levendige en plezierige manier waarop na afloop die beide groepen buiten met elkaar stonden te praten, laten die dat niet gebeuren. Wat wil je: de inspreker van de Wezeper Veste is tevens penningmeester van De Klinker. Dit wordt geen Wezeper Vete, bedacht ik me toen ik dat zag, ook al zijn we als Klinkervrijwilligers en eigenlijk als hele bevolking van Wezep inderdaad wel voor het lapje gehouden. Wat er op 6 juli ook mag uitkomen, laten we hopen dat het prachtige werk van De Klinker gewoon kan doorgaan. Op de Stationsweg of ergens anders op een mooie locatie.

Rob Barzilay