Preek 25 september 2016

Leger des Heils buitenpost Urk
Preek zondag 25 september 2016


Door: kapitein Aalt Fikse

Thema: ‘Met een ingebeelde hel naar de hemel’
Bijbelgedeelte:  1 Joh. 3:1-2
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God.


Geestelijke nood
In ons werk als officieren van het Leger des Heils komen mijn vrouw en ik regelmatig in aanraking met mensen die in problemen zitten; sommigen zitten diep in financiële schulden (een jongeman vertelde mij van de week dat hij een schuld heeft van 56.000 euro), anderen zijn dakloos, weer anderen verslaafd. We bezoeken mensen in de gevangenis en soms ontmoet je mensen die je vertellen dat ze misbruikt zijn. Af en toe heb je te maken met ouders die hun kind verliezen. Het zijn ernstige zaken die je vaak zelf ook diep raken.

Zoals je geraakt kunt worden door deze genoemde problemen, is er ook nog een andere vorm die ons bijzonder raakt. Dat zijn mensen die in geestelijke nood verkeren. Mensen die gééstelijk dakloos zijn, of geestelijk verslaafd zijn, of geestelijk in een gevangenis zitten en ja, soms ook mensen die geestelijk stervende zijn. Wat raakt ons dan? Nou, bijvoorbeeld een zwangere vrouw van begin 30 die vertelt dat ze er van overtuigd is dat niet alleen zij, maar ook haar ongeboren kind naar de hel gaan. Of het verhaal dat aan het graf van een kind werd gezegd; ‘Hier ligt brandhout voor de hel’.   

Ik las eens de getuigenis van een jongeman die over was gegaan naar een evangelische kerk. Tegen hem werd gezegd; “Je sluit je aan bij de juich-christenen. Maar het moet je gegeven worden, hoor jongen! Anders heb je alleen maar een gestolen Jezus, een Jezus van vijf letters. En dan? Dan sta je voor de hemelpoort en zul je die diep bedroevende woorden horen “Ik heb u niet gekend”. En dan is het te laat m’n jongen, voor eeuwig te laat! Want als je meegaat in alle wind van leer, dan ga je met een ingebeelde hemel naar de hel”.

Er wordt gezegd dat de weg naar God is; Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het probleem is dat het overgrote deel van gelovigen blijft steken in ellende. Je bent dan in een gemoedstoestand van diepe ellende en wacht daar op verlossing. Je kunt daar dan niet zelf uitkomen, want je moet er uit geroepen worden. Het moet je gegeven worden. Als het zo gesteld is met het Koninkrijk van God, dan zijn wij volgens mij de beklagenswaardigste mensen ooit! Ik vind dit een valse vroomheid en ik maak mij hierom ook heilig bezorgd. Natuurlijk mag je spreken van zondebesef, maar op grond van de genade door Jezus mag je je uitstrekken naar verlossing en dan komt er een diepe vreugde in je op. Dan zullen stromen van levend water uit ons hart, ons binnenste vloeien!  

Beeld van vader
Welk Godsbeeld hebben wij? Velen kennen God als een oordelende rechter. Weet u hoe Jezus God kende? Als Zijn vader! En niet alleen als Zíjn vader… want wat waren de eerste woorden van het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde? “Onze Vader”. Jezus’ Vader is ook onze Vader! Jezus leerde dit aan de discipelen en daarmee ook ons. Aan jou en mij. Je zou kunnen zeggen; door Jezus’ instructie hebben we in ieder geval alvast de juiste woorden, namelijk ‘Onze Vader’, maar de grote vraag is: Ervaren we die woorden ook? Of is ‘Onze Vader’ alleen maar een aanhef, een kerkelijke uitdrukking?

In Joh. 17:6 zegt Jezus iets opmerkelijks; Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.

Jezus zegt hier; ‘Ik heb Uw naam bekend gemaakt.’ Welke naam van God kwam Jezus dan bekendmaken? Niet Jehova/Jahwe, want die naam was al eeuwen bekend. Nee, Jezus kwam met een nieuwe naam; namelijk ‘Vader’. Deze naam gebruikte Jezus maar liefst zes keer in dit zelfde hoofdstuk van Johannes 17. Jezus kwam dus om de naam van de Vader bekend te maken. Of misschien wat duidelijker; Jezus kwam om God als Vader bekend te maken. Wat ook belangrijk is; hoe liet Jezus de realiteit van Gods Vaderschap aan Zijn discipelen zien? Dat deed Jezus door te leven als een Zoon van God. Jezus was nooit beangstigd, nooit overrompeld, nooit wanhopig. Het is Hem nooit gebeurd dat Hij niet wist wat Hij moest doen. Waarom? Omdat de Vader altijd bij Hem was. De discipelen zagen in Jezus’ leefstijl een totaal andere manier van leven. Ze waren bekend met de profeten. Ze waren bekend met Mozes. Ze waren bekend met mannen die geweldige wonderen en tekenen hadden gedaan en die machtige woorden hadden gesproken. Maar hier zagen ze een Man die wist dat Hij een Vader in de hemel had.

Bestemming
In Johannes 14:6 spreekt Jezus de bekende woorden: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wat is dan de bestemming? Een weg leidt altijd naar iets toe, anders heeft zo’n weg geen zin. Wat is de bestemming van Jezus’ weg? De Vader! Veel mensen, ook vele christenen zijn wel ‘op de weg’. Ze zijn alleen nog nooit echt gearriveerd bij hun bestemming. Ze hebben nooit echt God persoonlijk als hun Vader leren kennen. Dus blijven ze doorgaan ‘op de weg’… ze leven een goed leven en ontvangen zegeningen. Ze hopen, bidden, wachten… Maar ze hebben het echte doel waarvoor Jezus kwam gemist. Hij kwam om ons terug te brengen bij de Vader!!!

Brandhout voor de hel. Je zult het jaar in jaar uit maar te horen krijgen. Een vrouw schreef eens; Bij het avondmaal, zat ik stilletjes huilend in een hoekje van de kerkbank, ik was jaloers (geen verkeerde jaloezie) op hen die aan gingen en wist dat dat nooit voor mij weggelegd zou zijn. Dat ik voor de hel bedoeld was. Er werd steeds gewaarschuwd om ons geen oordeel aan te eten en te drinken.

Angst
Er heerst in het hart van mensen soms een angst-evangelie. God is een God van liefde. Natuurlijk Hij is ook rechtvaardig. Hij is liefdevol én rechtvaardig in een volmaakte balans. Het wordt wel eens weergegeven met een voorbeeld; een dief staat voor de rechter en wordt veroordeeld tot 10.000 euro boete. De man kan niet betalen en moet de gevangenis in. De rechter staat op en haalt het geld uit zijn zak en betaald de boete. Zo is deze rechter liefdevol geweest, terwijl het recht toch zijn beloop heeft gehad. Aan het kruis was God rechtvaardig en veroordeelde de mensheid voor haar zonden. Maar omdat wij die prijs niet konden betalen, liet God Zijn Zoon Jezus boeten voor de zonde van de wereld. Zo heeft het recht zijn beloop gehad en toont God liefde naar ons door zelf de boete te betalen. Gerald Troost zingt in het lied ‘100 %’; “Ú gaf 100%. U gaf alles voor mij. U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt.”

In 1 Joh. 4:18-19;   De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Aardse vader
In de Bijbel worden de eigenschappen van God als Vader vaak vergeleken met een aardse vader. Denk eens aan het voorbeeld wat van Jezus Zelf komt; In Lucas 11 zegt Hij; Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Nu vraag ik u hier op Urk; Moeten wij angst hebben voor onze hemelse Vader? Welke aardse vader zou dat willen? Ik niet in ieder geval. Natuurlijk heb ik ook wel gehoord van verhalen van kinderen die bang zijn voor hun vader. ‘Zeg maar niks tegen je vader, want dan krijg je een pak slaag.’  Vinden wij dit normaal? Vinden wij het normaal wanneer een vader geen enkele liefde en genegenheid toont aan zijn zoon of dochter? Nee, wij vinden dat zo’n vader ernstig gefaald heeft!! Als wij dat als mensen met fouten en tekortkomingen al zo vinden, hoeveel temeer zal de hemelse Vader dan niet vinden dat Zijn kinderen liefde, zorg en aandacht nodig hebben? Weet u wat Rom. 8 ons leert over onze verhouding tot God? In vers 15 en 16 lezen we; “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.”

Ik Aalt Fikse, mens met fouten en tekortkomingen mag God, Vader noemen, maar niet alleen dat, ik mag Hem ‘Abba, Vader’ noemen. Abba is vader in de meest vertrouwelijk vorm. Het wil zoveel zeggen als ‘papa’. Weet u lieve mensen. Als u God écht blij wil maken, spreek Hem dan maar aan met ‘papa’. Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. De jongste is 2 en de oudste is 18. Weet u, ze hoeven niet te zeggen hoe geweldig of goed ze mij vinden, of hoe sterk of knap ik ben. Nee, ze maken mij heel blij als ze ‘papa’ zeggen. Dat ene woord zegt alles! Kunt u vanmiddag Gods vaderhart blij maken door omhoog te kijken en ‘papa’ te zeggen? Misschien vind u het moeilijk, u mag het ook in uzelf doen. God hoort het zachte fluisteren van onze ziel.    
 
Ik geloof dat elke keer wanneer er gedreigd wordt met de hel, mensen opnieuw Jezus kruisigen.
Joh. 1:12 (Het Boek) zegt het zo duidelijk; Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. God heeft ons het recht gegeven Zijn kinderen te worden.

Aanvaarden
Gerard komt uit een zeer gelovig nest. Hij heeft altijd gehoord van zijn ouders dat je in geloof niet kunt ‘kiezen’ om Jezus te gaan volgen. Dat je nooit kan zeggen dat je er echt bij hoort. Je kunt als mens niet weten of je naar de hemel gaat. Je zult pas na je dood weten of je was ‘uitverkozen’. Dat maakt hem angstig, passief en fatalistisch. Want alles is toch voor hem besloten. Gerard heeft weinig keuze, de Heer beschikt over alles en Gerard zal wel merken of de Heer iets met hem wil (of niet). Als je met God bent opgevoed, maar geen zekerheid kent, leef je met een handicap. Je bent beperkt. Je bent als de blinde uit de Bijbel, je bent als de bloedvloeiende vrouw, als de oude gebogen vrouw, als de kreupele, als de bezetene, als de dode.  En wat deed Jezus? Hij richtte de oude gebogen vrouw op. Hij zei tegen de blinde ‘word ziende’. Tegen de kreupele ‘sta op’. Tegen de bezetene ‘satan ga weg van hier’. Tegen de dode Lazarus zei hij; Lazarus, kom uit het graf!’ En wat zegt Jezus vanmiddag tegen jou? Denk je nu werkelijk dat Hij jou hier laat zitten? Met je angst en onzekerheid? Met je twijfel en angst? Na alles wat we vanmiddag gezegd hebben, denk je nu werkelijk dat Hij jou voorbij gaat? Nee, Jezus spreekt vanmiddag tegen jou met autoriteit. Weet je wat Zijn woorden zijn; “Ik wil dat jij je kindschap tot de Vader aanvaardt”.  Weet dat je een zoon of dochter bent van de Allerhoogste God. Lieve mensen op Urk; “Stromen van levend water zullen uit jou binnenste vloeien, als je dit aanvaard.

Bolwerk
Ik weet niet wat u vroeger alleemaal verteld is. Sommigen dingen zullen waardevol geweest zijn, sommige dingen draag je mee als een last in het leven. Wat ik wel weet is dat God de Vader, een God van bevrijding en vrijheid is! Je mag ervan genieten een kind van God te zijn. Het is geen last! Het evangelie betekent niet voor niets ‘het goede nieuws’. Wat zou er goed aan zijn als we gebukt zouden gaan onder zonde, angst en twijfel. Wat zou er goed aan zijn als we blijven steken in ellende’. Dan zijn wij Christenen werkelijk de beklagenswaardigste mensen van de wereld. Nee, wij geloven in een Jezus die het uitriep; “Het is volbracht!”

Veel mensen die grootgebracht zijn met de gedachte van hel en verdoemenis zeggen; ‘ik weet het met mijn hoofd, nu mijn hart nog’. Laten we met elkaar bidden voor een doorbraak. Laten we bidden dat we bepaalde bolwerken in onze gedachten overgeven aan jezus. In 2 Kor. 10:5b staat het zo krachtig;  we…maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.
Dan vieren we dat onze hart, ons hoofd mag gaan vertrouwen en blij mag worden. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heilige Geest wil ons helpen om in ons denken vernieuwt te worden.  Ik geloof niet dat angst en onzekerheid is waar gelovigen om bekend zouden moeten staan. Vrijmoedigheid, liefde, hoop en vrede wel.

Hemel
Ik denk niet dat op Urk veel mensen met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Ik denk dat het juist andersom is; velen zullen juist met een ingebeelde hel naar de hemel gaan. Over dat laatste, dat mensen uiteindelijk wel naar de hemel zullen gaan, kun je natuurlijk denken ‘eind goed, al goed’. Maar wat is het ongelooflijk jammer als het zo moet gaan. Dit terwijl het zoveel anders kan. Hoe anders verloopt het leven van een gelovige wanneer hij of zij weet een kind van God te zijn. Als je in de handen bent van de Vader, dan is er niemand die je daar uit kan roven. We leven in tijden dat het heel belangrijk is om in de veilige handen van de Vader te zijn. Wat een blijheid, wat een vrijheid! En wat een aanstekelijke getuigenis gaat daarvan uit! En bovenal; wat maakt zo’n gelovige het Vaderhart van God blij!•    Illustratie van de lift…

•    Maar als je het nu vergelijkt met de zon. Als mens kun je er wel voor kiezen om in de zon te gaan zitten. Je kunt er ook voor kiezen om in de kelder te gaan zitten zodat je niets van de zonnewarmte voelt. Ik geloof echt dat God een gevende God is, die net als de zon zijn liefde en zijn licht in overvloed geeft.