Korpsen, officieren, heilssoldaten....?

We hebben 63 korpsen (kerkelijke gemeentes), verspreid over heel Nederland. Elk korps bestaat uit mensen die zich thuis voelen bij het Leger des Heils, waaronder veel heilssoldaten (leden) en adherent-leden. De korpsen worden geleid door officieren, de voorgangers (‘dominees’) van het Leger des Heils. Korpsen, officieren, heilssoldaten...hoe zit het nu precies? De oprichter van het Leger des Heils, William Booth zag zijn organisatie als een groep christenen waarmee hij ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht. De betrokkenen geloven dat het evangelie vraagt om daadwerkelijke actie. Een op militaire leest geschoeide organisatie lag daardoor voor Booth voor de hand. En bij een militaire organisatie horen ook militaire rangen. Heilssoldaten, de 'gewone' belijdende leden van het Kerkgenootschap van het Leger des Heils, hebben geen rang. Officieren daarentegen wel. Officieren zijn heilssoldaten die een plaats in de maatschappij hebben opgegeven in antwoord op de geestelijke roeping om hun tijd, gaven en energie te wijden aan de dienst van God en mensen. Nadat zij de vereiste periode van opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, worden zij bevestigd als officier en uitgezonden in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Ook geïnteresseerden die geen heilssoldaat willen zijn, kunnen lid zijn van het Kerkgenootschap. Zij onderschrijven wel de doelstellingen van het Leger des Heils, maar leggen geen belofte af en dragen geen uniform. Zij worden adherentleden genoemd.