Zondag 12 April - PASEN

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan, volk des Heren, blijde en welgezind
en zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft!
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!