AANDACHT VOOR JONGEREN KRIJGT NIEUW ELAN IN BELEID KAAG

31-05-2018

24 mei 2018 – Op 18 mei jl. presenteerde minister Kaag haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’. PerspActive is verheugd dat de minister een centrale rol toekent aan het creëren van perspectief voor jongeren en vrouwen door werkgelegenheid en bedrijvigheid in focusregio’s te stimuleren. Daarmee worden stappen gezet in het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en ongelijkheid.

Minister Kaag zal jaarlijks 60 miljoen euro vrijmaken om kansen van toekomstige generaties te versterken door werkgelegenheid te stimuleren en onderwijs te verbeteren. Deze 240 miljoen in vier jaar tijd is een serieus commitment aan de volgende generatie Afrikaanse jongeren. Zoals de minister het zelf verwoordde: “aandacht voor jongeren krijgt een nieuw elan.” Hoewel de komende maanden duidelijk moet worden hoe de minister hier concreet invulling aan zal geven, zien we de beleidsvoornemens als een mooie stap voorwaarts.

Focusregio’s
PerspActive vindt het verstandig om in de nieuwe focusregio’s Noord-Afrika, West-Afrika/Sahel, het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika de grondoorzaken van armoede, migratie, klimaatverandering en conflict aan te pakken. Deze regio’s kampen met grote problemen om jongeren perspectief te bieden en genoeg werkgelegenheid te creëren. Beleid dat zich specifiek hierop richt is in deze regio’s dan ook hard nodig.

Unieke rol maatschappelijke organisaties
In de nota worden ook maatschappelijke organisaties genoemd als partners van de overheid om het beleid uit te voeren. Maatschappelijke organisaties zijn uniek in hun toegang tot de meest gemarginaliseerde groepen, zoals meisjes en jongeren met een handicap, hun lokale netwerken en hun ervaring. Voor een inclusieve en doeltreffende uitvoering van het beleid hebben maatschappelijke organisaties een cruciale rol te vervullen, met name in consortia waar organisaties, bedrijven en kennisinstellingen elkaar aanvullen. Zij zijn tevens in staat om snel programma’s van de grond te krijgen en innovatieve oplossingen te bedenken of op te schalen. PerspActive bestaat uit leden die elkaar op deze manier versterken en aanvullen en is daarom enthousiast om de uitdagingen die Kaag identificeert aan te pakken.

Hoopvol
Het is positief en hoopvol dat in de nota aandacht is voor de verschillende vormen van (vak)onderwijs en opleidingen die bijdragen aan perspectief voor jongeren. Zo worden investeringen aangekondigd op het terrein van ambachtelijke basistraining en technisch onderwijs zoals agrarische scholing en het bijbrengen van vaardigheden op digitaal gebied. Ook wordt het belang van leer-/werkplaatsen, waarbij jongeren naast de opleiding praktische ervaring opdoen binnen een bedrijf, benadrukt.

Fonds voor jeugdwerkgelegenheid
PerspActive onderschrijft deze interventies. Belangrijk is dat er een concrete uitwerking komt die jongeren ook echt perspectief zal bieden voor een betere toekomst. PerspActive zal de contacten met de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken benutten om te pleiten voor de oprichting van een specifiek fonds voor jeugdwerkgelegenheid. Uit dat fonds kunnen programma’s gefinancierd worden die concrete mogelijkheden bieden op werk, inkomen en ondernemerschap voor kansarme jongeren.

Over PerspActive
PerspActive is een coöperatie van tien ontwikkelingsorganisaties die samenwerken in ontwikkelingshulp vanuit christelijke waarden. Het doel is om de nieuwe generatie in ontwikkelingslanden kansen te geven, zichzelf te ontwikkelen en hun omgeving tot bloei te brengen. PerspActive bestaat uit Dorcas, Edukans, Leger des Heils, Leprazending, Light for the World, Red een Kind, Tear, Wilde Ganzen, Woord en Daad en ICCO Cooperation. Meer informatie kunt u vinden op www.perspactive.ngo