Klachten en dan...?

Het Leger des Heils doet zijn best om je zo goed mogelijk te begeleiden of te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je dat aan ons vertelt. Hoe eerder je dat doet, hoe eerder we kunnen werken aan een oplossing.

Allereerst kun je de klacht bespreken met de medewerker die het betreft. Als je daarover niet tevreden bent, kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling. Tot slot kun je schriftelijk een klacht indienen bij de directie van het Leger des Heils van de werkeenheid in jouw regio. Mail daarvoor je klacht naar kwaliteit.gwca@legerdesheils.nl of stuur je klacht per post naar Rode Kruisstraat 24a, 1025KN Amsterdam. In de brief zet je je naam, adres en de reden van de klacht.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over:

  • een beslissing die is genomen door een medewerker van het Leger des Heils
  • de manier waarop een medewerker met je is omgegaan
  • de wijze van werken van het Leger des Heils
  • de manier waarop er met je persoonsgegevens is omgegaan of met je privacy rechten die je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden met de manier waarop de directie je klacht heeft afgehandeld dan kun je een brief sturen naar de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils. In de brief vermeld je altijd je naam, geboortedatum, adres en de reden van de klacht. Op de envelop zet je dan linksboven in hoek: VERTROUWELIJK. Stuur je brief naar:
Klachtencommissie Leger des Heils W&G t.a.v. ambtelijk secretariaat
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem (geen postzegel)
E-mail: klachtenlegerdesheils@cbkz.nl  

Als jij zorg krijgt via de WMO (maatschappelijk opvang of beschermd wonen) dan is de externe klachtencommissie van het Platform Opvang Amsterdam. Je kunt een brief sturen naar:
Klachtencommissie POA
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
Telefoon: 06 142 649 72
E-mail: info@klachtencommissiepoa.nl    

Privacy

Als je niet tevreden bent over de omgang met je persoonsgegevens of hoe je privacy rechten zijn afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kan de klachtenfunctionaris je meer over vertellen via het e-mailadres kwaliteit.gwca@legerdesheils.nl. Het volledige klachtenreglement van het Leger des Heils kun je opvragen bij je begeleider of in de kolom hiernaast downloaden.