Amsterdamse Ontwikkelagenda voor herstel en participatie ondertekend

02-06-2017

Amsterdam - Afgelopen woensdag heeft Algemeen directeur Ed Bosma namens het Leger des Heils GWCA samen met vijftien andere organsities en de gemeente Amsterdam de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor herstel en participatie 2017-2022 ondertekend. Een andere kijk op zorg en de organisatie hiervan in de samenleving. Daar staat de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor. Het doel? Meer inzet op eigen kracht, individueel herstel en participatie van de psychisch kwetsbare Amsterdammer. Meer oog voor veiligheid en kwaliteit van leven voor deze burgers – maar ook voor hun omgeving.  

De Amsterdamse Ontwikkelagenda is tussen 31 mei 2016 en 31 mei 2017 opgesteld vanuit de Taskforce EPA Amsterdam. De agenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen - om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief op participatie en inclusie in te zetten. De kanteling betekent voor zorgpartijen soms ‘loslaten’, voor de samenleving ‘includeren’.  

Woensdagmiddag 31 mei 2017  vond onder grote belangstelling de ondertekening van de Amsterdamse Ontwikkelagenda herstel en participatie 2017-2022 plaats. De middag werd geleid door Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Aanwezigen kregen een beeld van de inhoud van de Ontwikkelagenda. Allen hebben de wil om de krachten te bundelen om tot 30% meer herstel en participatie te komen voor psychisch kwetsbare Amsterdammers.  

Ervaringsdeskundigen
Veel belang werd tijdens de bijeenkomst gehecht aan de bijdragen van drie ervarings-deskundigen: Maschinka, Yael en Mirjam de moeder van Yael en voorzitter van Stichting Kraaipan Oase. Zij deelden hun verhaal. Voor aanwezigen was dit een indrukwekkende eye-opener. De verhalen van deze ervaringsdeskundigen zijn ook opgetekend in de Amsterdamse Ontwikkelagenda. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland deed een nadrukkelijk oproep om vooral de verhalen, de leefwereld van mensen om wie het gaat, te blijven delen.  

Stadsdeel Zuid: een voorbeeld
Marijn van Ballegooijen schetste als lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid hoe het stadsdeel de verbinding legt tussen het sociale domein en de GGZ. Ervaringsdeskundigen in stadsdeel Zuid zijn gevraagd na te denken over de beschikbare voorzieningen en wat er nog aan ontbreekt. Hiervoor schreven zij een plan van aanpak. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een eigen ontmoetingsplek in Zuid, waar lotgenoten samen komen om verhalen te delen .  

Inspanningsverplichting
De bijeenkomst betekende tevens de afsluiting van Taskforce EPA Amsterdam. Een jaar lang hebben zij zich, onder voorzitterschap van Leen van Leersum, over het vraagstuk gebogen met als resultaat de Amsterdamse Ontwikkelagenda . Leen van Leersum wijst nogmaals op het doel van de Ontwikkelagenda “meer ruimte voor eigen kracht van cliënten, hun individueel herstelproces en maatschappelijke participatie”. De komende vijf jaar zullen Amsterdamse partijen zich, onder regie van de gemeente Amsterdam, gezamenlijk  inspannen om deze agenda met elkaar te realiseren.  

Ontwikkelagenda
De Ontwikkelagenda werd vervolgens ondertekend door alle betrokken partijen: Cliëntenbelang Amsterdam; Groot MO/GGz Overleg; Ypsilon Amsterdam; Arkin; Cordaan; GGD Amsterdam; GGZ InGeest; HVO Querido; Leger des Heils; Centrum de Brouwerij; De Regenboog groep, Huisartsenkring Amsterdam/Almere; 1 ste Lijn Amsterdam, Directeurenoverleg MaDi/MEE van SOMOSA; Volksbond Amsterdam / Streetcornerwork; gemeente Amsterdam (opdrachtgever); Zilveren Kruis (opdrachtgever).  Met de ondertekening onderschrijven zij de speerpunten en doelstellingen van de Ontwikkelagenda  – en beloven zich hieraan te committeren.