Cliënttevredenheidsmetingen

Minimaal eens per twee jaar wordt er een tevredenheidsmeting afgenomen onder de cliënten van Leger des Heils Amsterdam. Het doel van deze toetsing is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze zorg. De uitkomst wordt in overleg met de cliënten(raad) vertaald in verbeteracties.

Hiernaast vindt u onze resultaten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Thuiszorg (zie de rapportages van 2014 en 2016) en de Wijkverpleging (zie de rapportage van 2015).