Pleegzorg

voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar soms worden jongens en meisjes in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar.

Maatwerk

Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat onze pleegouders een plek met toekomstperspectief moeten kunnen bieden aan kinderen die aan hun zorg worden toegewezen. Daarmee proberen we te voorkomen dat kinderen van pleeggezin naar pleeggezin gaan. In Gelderland bieden we langdurige pleegzorg (de opvoedingsvariant) en weekend- en vakantiepleegzorg.

Werkwijze

Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind (wanneer dat mogelijk is) uiteindelijk weer veilig naar huis kan of in een plaatsvervangend gezin gezond en veilig kan opgroeien. Omdat uithuisplaatsing een ingrijpende gebeurtenis is voor het kind, de ouders, broertjes en zusjes en familie, wordt altijd eerst gekeken of het kind in een voor hem of haar bekend gezin kan worden opgevangen, dit heet netwerkpleegzorg. Daarnaast heeft het Leger des Heils in Gelderland ook een eigen bestand aan pleegouders, dit noemen we bestandspleegzorg.

Informatie & aanmelden

Pleegzorg verlenen we altijd op verzoek en in overleg met een gecertificeerde instelling, de gemeente, een huisarts of een medisch specialist.

Voor meer informatie over Pleegzorg en aanmelden kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers via telefoonummer: 088 - 090 18 10.