Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Ambulante begeleiding (zorg thuis)

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. De gemeente berekent hiervoor een eigen bijdrage aan u. Deze bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

Ambulante jeugdhulp wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een verwijzing nodig van de gemeente, huisarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdhulp bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wijkverpleging
wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd wonen (ook Domus en Domus+)  wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een verwijzing nodig van de gemeente, huisarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling.  Voor jeugdzorg met verblijf is vanaf 2016 geen ouderbijdrage verschuldigd. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

Pleegzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een verwijzing nodig van de gemeente, huisarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de ouderbijdrage. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl

Verzorgings- en verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de zorg en verblijf in het verzorgings- / verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Kijk hier voor meer informatie over het CIZ. Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl  

Orthopedagogisch centrum voor LVB/Domus+ wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de zorg en verblijf in het orthopedisch centrum betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Kijk hier voor meer informatie over het CIZ. Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl

GGZ / verslavingskliniek wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist De eerste fase van de behandeling en het verblijf wordt gefinancierd door uw zorgverzekeraar. De vervolgbehandeling en herstelbegeleiding valt onder de WMO. Hiervoor heeft u een indicatie van de gemeente van herkomst nodig.

Hospice wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of wijkverpleegkundige. De kosten voor zorg en verpleging in het hospice worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering. Daarnaast vraagt het hospice een een eigen bijdrage voor de verblijfskosten.