Domus / Domus+

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Eigen kracht

Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit.

Kees

"Ik heb veel gestolen om rond te kunnen komen en drugs te kopen. Ik had ook altijd ruzie met de politie, ze moesten altijd mij hebben. Bij Domus heb ik weer wat rust gevonden, ze helpen me met de aanpak van mijn verslaving en om overzicht te krijgen in de vele boetes."

Domus+

Op sommige locaties wordt Domus+ aangeboden. Deze variant van Domus is speciaal voor cliënten die naast de hierboven genoemde problemen tevens kampen met een verstandelijke beperking.

Aanmelden & meer informatie

De toeleiding van cliënten vindt plaats vanuit verschillende instanties en/ of meldpunten. Cliënten worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, de politie, de GGZ of kunnen zichzelf aanmelden bij Domus.

Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden?
Neem dan contact op met onze trajectmanagers via tel. 088 – 090 18 10.


Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
Lees hier meer over deze ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover.