Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Financiering en eigen bijdragen per zorgsoort

Zorg thuis  

- Begeleiding thuis wordt gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent. De hoogte van deze bijdragen kunnen per gemeente verschillen.
- Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.  
- Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de ZvW (Zorgverzekeringswet). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 Zorg met verblijf  

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit:
- de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Deze kan aangevraagd worden op www.beschermdwonenflevoland.nl. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Klik hier voor meer informatie.
- De jeugdwet. U heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling.
- Justitie. Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Voor de geleverde zorg is een eigen bijdrage verschuldigd. De zorg moet door uzelf gemeld worden bij het VGZ. Het VGZ is aangesteld om de eigen bijdrage voor de zorg te innen.
- De Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK.  

Verzorgings- en verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor de zorg en verblijf in het verzorgingshuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.