Begrippenlijst

Bestuurder
Christenen geloven dat God de Schepper en Bestuurder van het hele universum is. In een wereld vol koningen en presidenten, moeten we onthouden dat al deze wereldheersers uiteindelijk onder de autoriteit van God vallen (Filippenzen 2). Het Koninkrijk van God gaat uit van het feit dat God Koning is over zijn gehele schepping.

Boetedoening
Boetedoening is de erkenning van onze zonde, onze fouten. We moeten omdraaien vanuit de zonde, 180 graden de andere kant op richting God. Het is een verandering van gedachten die leidt tot verandering van daden. Dat houdt in dat we intense spijt van onze zonden hebben, deze belijden en met Gods hulp vastberaden zijn om die zonden na te laten.

Bijbel
Het woord Bijbel komt uit het Grieks, biblia (meervoud van biblion)  betekent verzamelde geschriften of boeken.. Biblion is een verwijzing naar de stad Biblos, vanwaar de papyri kwamen (waarop de bijbelteksten in de oudheid geschreven werden) De Bijbel bestaat dan ook uit 39 boeken in het oude testament en 27 nieuwtestamentische boeken. Meer dan veertig schrijvers maakten zo samen, gedurende bijna 1600 jaar, 66 boeken die gezamenlijk de Bijbel vormen.

De drieëenheid
De karakteristieke, christelijke leerstelling over God stelt dat er één ware Heer is, de God die bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ieder bestaat op zichzelf en is niettemin nauw verbonden met de andere twee. Alledrie zijn “een in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid”.

De Schrift
Een woord om de Bijbel aan te duiden. Het geeft aan dat het om belangrijke heilige teksten gaat. Je hoort christenen nog wel eens zeggen over de Bijbel: de ‘heilige Schrift’.

Geloof
Geloof betekent persoonlijk vertrouwen op Jezus, geloven dat Hij onze zonden heeft vergeven. Dat is meer dan wat feitjes over Hem kennen. Geloof is de verbazingwekkende genadegift van een persoonlijke relatie met Jezus. Dat vergt overgave en toewijding om te geloven dat Hij ons vrijmaakt om voor Hem te leven. 

Geest van God
Het Hebreeuwse woord voor Geest is ruach, wat wind/adem betekent. Het Griekse woord voor geest is pneuma en dat betekent ook wind/adem. Het is een manier om te spreken over de aanwezigheid van God in de wereld.

Goddelijk
Goddelijk betekent: als God zijn.

Gods Woord
Synoniem voor de Bijbel.

Heilig
Apartgezet en compleet anders. In Gods geval betekent dit dat Hij zo compleet verschilt van ons, zo krachtig, geweldig en liefdevol, dat de bijbelschrijvers Hem alleen maar kunnen beschrijven in termen als ‘Hij is als’. Geen enkel woord doet recht aan God. Niemand is rechtvaardig voor Hem of kan zomaar voor Hem verschijnen. Niettemin geeft Hij ons dat recht wel. Hij vraagt aanbidding en ontzag van zijn schepping.

Heiligmaking
Het proces van vernieuwing waarbij gelovigen meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, door het werk van de heilige Geest.

Inspiratie
Het woord betekent letterlijk ‘inblazing’ of ‘bezieling’. Christenen geloven dat de heilige Geest de 66 bijbelschrijvers inspireerde tijdens het schrijven. Dit betekent niet dat alles wat God ooit heeft of zal zeggen alleen in de Bijbel staat. Maar door het lezen van en luisteren naar de Bijbel hebben we rechtstreeks toegang tot Gods woord. 

JHWH
Dit is de naam van God in het Hebreeuws en betekent: Ik ben (die Ik zijn zal). Velen denken dat het uitgesproken wordt als ‘Jahweh’. De oorspronkelijke taal van het Oude Testament is Hebreeuws. Ondanks dat de Tenach (het oude testament) deze naam al noemt, geloven de Joden dat Zijn naam te heilig is om uit te spreken. Ze zeggen daarom: de HEER (Adonai) of Eeuwige in plaats van JHWH (God). Staat er in de Bijbel ‘HEER’ dan is dit opgenomen uit respect hiervoor.

Krijgsartikelen
De term die in het verleden werd gebruikt voor het Verbond van een heilssoldaat.

Leerstelling
Het woord ‘leerstelling’, of ‘doctrine’, komt van het Latijnse woord doctrina dat ‘leer’ betekent. Doctor betekent leraar. Docēre is het Latijnse woord voor onderwijzen. Leerstelling betekent daarom een uitleg van het geloof, eenvoudig: leren van het christelijk geloof.

Monotheïsme
Dit betekent geloof in één God. Christenen geloven dat de enige ware God is Hij die zich als ‘Ik ben’, openbaarde aan de Joden duizenden jaren geleden. Tegenover monotheïsme staat polytheïsme, dat is het geloof in vele goden; of het atheïsme, dat zegt dat er geen God bestaat.

Onderhouder
Christenen geloven dat God als de Schepper het universum onderhoudt. Hij schiep niet zomaar de wereld om het aan zijn lot over te laten. Hij zorgt voor de wereld, omdat Hij van zijn scheppingswerk houdt (Johannes 3:16) Hij is actief in deze wereld, waardoor zij kan blijven voortbestaan.

Onsterfelijkheid van de ziel
De dood heeft niet het laatste woord. De essentie van het Evangelie is dat het lichaam sterft, maar de ziel voortleeft tot in eeuwigheid. We zullen opstaan in een nieuw lichaam voor een eeuwig leven met God.

Overtuiging
Een sterk geloof in een bepaalde mening of actie. Het sterke vertrouwen dat God tot jou spreekt.

Rechtvaardiging
Gerechtvaardigd worden betekent ‘in rechte verhouding gebracht worden tot’. Onschuldig verklaard aan het ten laste gelegde, vrijgesproken van schuld. Het is Gods actie om de relatie met Hem en ons te herstellen. Het is zijn ongekende genadegift als wij onze zonden belijden, vergeving vragen en geloven dat Hij vergeeft en vergeet. Dan ziet Hij ons als heilige mensen! God accepteert ons zoals we zijn, omdat we vertrouwen op onze redder, Jezus.

Redding
Door berouw en geloof in de verlossende dood van Jezus Christus aan het kruis, verandert onze relatie met God. Redding betekent dat God ons opneemt in zijn familie, dat Hij ons vergeeft en ziet als rechtvaardige mensen. Dat leidt tot bekering en persoonlijke vernieuwing door het werk van de heilige Geest

Sacrament
Een sacrament is een uiterlijk teken van een innerlijke gebeurtenis. Het is een teken van genade dat je kunt zien, ruiken, horen, aanraken of proeven. Doop en avondmaal zijn voorbeelden van sacramenten.

Verbond
Een verbond is een belofte. Eigenlijk betekent het iets dat nog sterker verbindt dan gewoon een belofte. Het is een plechtige overeenkomst, soms bevestigd door een offer of het delen van een maaltijd waarbij de twee partijen een bepaalde overeenkomst sluiten. God sloot een verbond met Israël waarin God beloofde dat Hij hen zou beschermen als zij zich aan zijn wet zouden houden en Hem trouw zouden blijven. Gods verbond spreekt over een inzet van beide partijen waarin de belofte, de wet, rechtvaardiging, geloof en genade een grote rol spelen.

Verbond van een heilssoldaat
Dit is het verbond dat de nieuwe heilssoldaat ondertekent tijdens de inzegeningsceremonie. Het gaat om een publieke toewijding aan God. Inhoudelijk gaat het verbond over het christelijk geloof, de hoge levensstandaard en moraal die een heilssoldaat onderschrijft.

Verlossing
Verlossing betekent dat iemand zijn vrijheid herkrijgt, met losgeld vrijgekocht. Galaten 3 vers 13 stelt dat Jezus’ dood ons vrijkoopt van de zonde, Hij haalt ons uit de slavernij en ellende en geeft ons onze waardigheid terug.

Verzoening
De verzoening tussen God en mensen door het offer van Jezus. Door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding sloeg Jezus een brug tussen God en mensen. In Christus is de weg naar God voor ieder mens weer open, Hij heeft ons weer met Hem verzoend.

Vleeswording
Jezus Christus is werkelijk God en werkelijk mens. God is vleesgeworden in Jezus.

Wedergeboorte
De radicale vernieuwing van je ziel door Gods heilige Geest. Die verandering hebben we nodig op onze reis van discipelschap. De heilige Geest leidt ons op het pad van heiligheid en laat ons meer en meer lijken op Jezus. Dan worden onze levens zo vervuld van Gods liefde dat we gaan verlangen naar meer heiligheid en liefde voor anderen om ons heen. Die verlangens markeren onze wedergeboorte. Zo ervaren we nieuw leven en een geestelijke verandering.

Wederopstanding
De verbazingwekkende belofte dat de dood niet het einde betekent. Dat is esssentieel voor het Evangelie. Ons aardse lichaam sterft, maar onze persoonlijkheid (ziel) zal opstaan en eeuwig leven in een vernieuwd lichaam bij God.

Zonde
Zonde zet je in een verkeerde verhouding tot God. Het is de verkeerde houding in woord en daad richting God, anderen, bezittingen of de schepping. Iedereen zondigt, als gevolg van de zondeval. Alleen God kan de macht van het kwaad breken.

Zondeval
Het moment waarop de eerste mensen misbruik maakten van de vrijheid die God hen gegeven had. Hun ongehoorzaamheid leidde tot een verbanning uit de Hof van Eden. Voor de val waren zij precies zoals God hen bedoeld had en leefden ze in goede harmonie met God, zijn schepping en met elkaar. De zondeval vertelt ons over het moment dat de zonde in deze wereld kwam.