Veiligheid kinderen bij Leger in goede handen

16-05-2014

De Inspectie Jeugdzorg heeft onlangs onderzoek gedaan bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (LJ&R). Doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringmaatregelen door LJ&R. De Inspectie concludeert dat de jeugdbeschermers van het Leger des Heils goed zicht houden op de veiligheid van kinderen en de veiligheidsrisico’s voor hen beperken.  

Ook blijkt dat de professionals kinderen en hun ouders goed bij de hulpverlening betrekken; waarborgen dat zij hulp krijgen van goede kwaliteit en er zorg voor dragen dat zij op kunnen komen voor hun individuele belangen.  
Als sterke punten van LJ&R worden verder genoemd de outreachende, systematische en  concrete manier van werken waarbij gedegen plannen van aanpak en het inschatten van risico’s voor de veiligheid van kinderen de basis vormen. Ook wordt goed samengewerkt met relevante ketenpartners en voert LJ&R een systematische kwaliteitsbewaking uit.  

Het beschikken over een goed functionerende cliëntenraad is nog een verbeterpunt voor de Inspectie. Het belang hiervan is door de directie van LJ&R erkend en er worden dan ook initiatieven genomen om te komen tot een representatieve vertegenwoordiging van de LJ&R-cliënten.  
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het concept toetsingskader ‘Verantwoorde hulp voor Jeugd’, dat zich richt op veiligheid, uitvoering hulpverlening, cliëntenpositie en organisatie. Op basis van het onderzoek oordeelt de Inspectie dat de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringmaatregelen door LJ&R van voldoende kwaliteit is.  
LJ&R stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief te bieden op een zinvol leven in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. LJ&R werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Mensen kunnen  dit soms niet zelfstandig realiseren. Daarom biedt LJ&R  hulp: zonder te veroordelen, vanuit een open  houding, zolang het nodig is.    

Over Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering voert al bijna 100 jaar reclasseringswerk uit in opdracht van het ministerie van Justitie. Daarnaast worden al tientallen jaren jeugdbeschermings- en pleegzorgtaken uitgevoerd. De kracht van LJ&R is dat zij, ook binnen het groter verband van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, een totaalaanbod kan bieden waardoor complexe problemen als geheel aangepakt kunnen worden. LJ&R heeft ongeveer 600 medewerkers in dienst, werkzaam op 16 vestigingen verspreid over heel Nederland.