Resultaten actieprogramma Weer Thuis: elkaar begrijpen vormt de basis

07-12-2018

Zo’n anderhalf jaar geleden startte het Actieprogramma Weer Thuis. Acht corporaties, gemeenten en opvanginstellingen, waaronder het Leger des Heils, gingen aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De resultaten werden vrijdag 7 december gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst 50|50 Hotel Belmont in Ede. 

De resultaten van het Actieprogramma Weer Thuis zijn positief. In bijna alle regio’s zijn afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat kwetsbare mensen  weer mee kunnen doen in de samenleving. 

Opbrengsten
In alle regio’s bleek dat ‘elkaar begrijpen’ een voorwaarde is om effectief te kunnen samenwerken. Met welke regels heeft een organisatie te maken? Voor welke dilemma’s staan ze? Als je dat van elkaar weet kun je daar rekening mee houden en een traject daar eventueel op aanpassen. 

In diverse regio’s zijn afspraken gemaakt tussen corporaties, gemeenten en zorgaanbieders over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. In Rivierenland werken de gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe samen met corporaties en zorgorganisaties om ervaring op te doen met de doelgroep van beschermd wonen. 

Veel aandacht is er ook voor een goede instroom en integratie in de wijk. In de regio Limburg zoeken zorgaanbieders al vroeg contact met de corporatie en de gemeente over cliënten die gaan uitstromen. Ze begeleiden hen bij de integratie in de wijk en bij de financiën. In de gemeente Haarlem zetten zorgaanbieders en corporaties in op woonbegeleiding en een zachte landing in de wijk.

Andere opbrengsten zijn onder meer: 

  • In de regio Midden-Groningen worden maar liefst 600 woningen per jaar beschikbaar gesteld voor deelnemers uit de maatschappelijke opvang.
  • In de regio Den Haag worden hulpverleners door medewerkers van de corporaties getraind in de regels van het woning verdeelsysteem.
  • In de regio Assen zijn uitstroomprofielen opgesteld om beter te kunnen bekijken welke woning past bij welke deelnemer.
  • In Eindhoven stellen corporaties omklapwoningen beschikbaar, het eerste jaar huurt de zorgaanbieder, als alles goed gaat wordt dit omgezet in een normaal huurcontract. Bij 97 procent slagen de huurders er in om zelfstandig te wonen.
  • In Haarlem zetten zorgaanbieders en corporaties in op woonbegeleiding en een zachte landing in de wijk.
  • In de Hoeksche Waard wordt maatwerk geboden, de cliënt staat centraal.

Alle ervaringen en resultaten staan in de publicatie Weer Thuis! Van wonen in een instelling naar wonen in de wijk.

Aanleiding
Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen zijn doorgaans kwetsbaar. Vaak hebben zij extra aandacht en begeleiding nodig. Voor een gemeente is een plek in de maatschappelijke opvang veel duurder dan een plek waar iemand met ambulante begeleiding zelfstandig kan wonen. Dankzij Weer Thuis komen bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgorganisaties bij elkaar om samen de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang te verbeteren. 

Vervolg
Het Actieprogramma is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). Het programma volgde op het adviesrapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis  van de commissie-Dannenberg. Weer Thuis wordt nu onderdeel van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het kabinet-Rutte III. In 2019 krijgt het actieprogramma een vervolg waarbij 10 nieuwe regio’s ook aan de slag gaan met de lokale aanpak.