Regeerakkoord: sociaal van toon, maar te weinig perspectief voor de meest kwetsbaren

11-10-2017

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III is sociaal van toon maar biedt nog te weinig perspectief voor de meest kwetsbaren in de samenleving, aldus het Leger des Heils. Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg & Jeugdbescherming en Reclassering, bepleit dat het nieuwe kabinet meer inzet op jeugdhulp, goedkope huisvesting en toegang tot schuldhulp.

“De toon van het regeerakkoord is sociaal”, zo geeft Vader in een eerste reactie aan. “We zijn blij met de plannen die er zijn rond het bestrijden van (gedwongen) prostitutie en mensenhandel. We zien in de praktijk dat uitstapprogramma’s goede kansen bieden voor deze kwetsbare doelgroep. Het is dan ook goed dat hier extra geld voor beschikbaar komt.” Daarnaast waardeert het Leger de manier waarop de samenleving betrokken wordt bij de terugkeer van gedetineerden. “Een goede samenwerking tussen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en reclasseringsprofessionals, biedt veel mogelijkheden voor de integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij, aldus Vader.

Jeugdhulp onvoldoende belicht
Tegelijkertijd signaleert het Leger ook flinke problemen op het gebied van jeugdhulp, huisvesting en schuldhulp. Hier wordt in het regeerakkoord nog onvoldoende op ingestoken. Vader: “De decentralisatie van de jeugdzorg hebben de problemen eerder verergerd dan verbeterd. Er zijn nauwelijks oplossingen voorhanden en de verwachtingen van de samenleving zijn erg hoog. Dit gegeven is onvoldoende onderkend in het huidige regeerakkoord. De moeilijkheden die dit oplevert moeten op korte termijn duidelijk in beeld gebracht worden. Een bijkomend probleem is dat we als Leger des Heils veel jongvolwassenen in de opvang hebben die geen opleiding volgen of werk hebben. Zonder steun van ouders, is het haast onmogelijk om hen een plek te bieden in de samenleving. Er wordt nog te weinig actie ondernomen om dit probleem op te lossen.”

Meer aandacht voor huisvesting en schuldhulp
Ook de afbouw van beschermd wonen is volgens Vader een groot zorgpunt. “De afbouw van instellingen waar mensen onder begeleiding kunnen wonen, kan leiden tot isolement of zelfs dakloosheid. Dit is verontrustend en is schadelijk voor mensen en voor de lokale samenleving. Als Leger des Heils pleiten we er dan ook voor dat de randvoorwaarden goed op orde zijn, zoals voldoende goedkope huisvesting en professionele ondersteuning.”

Een andere zaak waar het Leger zich hard voor maakt, is goedkope huisvesting en een betere toegang tot schuldhulp. Vader: Als de belangrijkste bestaansvoorwaarden voor mensen ontbreken, zoals een huis of voldoende inkomen om in je onderhoud te voorzien, dan leidt dit - in combinatie met een psychische stoornis of verslaving- tot verward gedrag. Mensen nemen soms hun toevlucht tot alternatieve huisvesting, zoals een camping, of komen op straat terecht. Het Leger des Heils heeft in 2016 een stijging gezien van het aantal mensen op straat en wil voorkomen dat deze ontwikkeling verder doorzet.