Rapport aangeboden aan minister Schippers

16-12-2015

Om meer zicht te krijgen op de kenmerken en de problematiek van de groep verwarde mensen op straat, heeft het Leger des Heils in de periode maart tot en met september 2015 een verdiepend onderzoek laten uitvoeren onder de populatie dak- en thuislozen in twee grote steden. Het rapport ‘Verwarde Mensen op Straat’ met daarin de uitkomsten van dit beeldvormend onderzoek is vandaag door Cornel Vader, Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, aangeboden aan minister Schippers van VWS.  

Minister Schippers: “Op papier is het goed geregeld in Nederland, maar we weten ook dat er soms praktische oplossingen gevonden moeten worden voor individuele gevallen. Daar moeten we eerst zorg bieden en daarna komt de papierwinkel. Laten we vooral praktisch kijken naar die mensen bij wie het anders niet lukt”.

Het Leger des Heils maakt zich al geruime tijd zorgen over verwarde mensen op straat. Daarmee doelen wij op een groep dak- en thuisloze mensen met psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking die steeds vaker gebruikmaakt van de laagdrempelige opvangvoorzieningen van het Leger des Heils.  

Het gaat om mensen (94% van de onderzochte populatie) met een combinatie van psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking, die ‘uitbehandeld’ op straat en in de laagdrempelige opvang terechtkomen. Bij meer dan de helft is sprake van agressief, intimiderend en bedreigend gedrag. De toeleiding en toegang tot ondersteuning, zorg en behandeling schieten voor hen tekort. De helft van deze mensen is niet in staat, ook niet op lange termijn, zelfstandig te wonen, maar blijft aangewezen op een beschermende woonvorm. Het Leger des Heils ziet dat voor deze mensen steeds minder plekken beschikbaar zijn.  

Cornel Vader: “Het Leger des Heils pleit langs deze weg voor een paar oplossingsrichtingen:

  1. voldoende capaciteit van beschermende woonvormen op regionaal niveau om passende zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare mensen te garanderen. 
  2. een sluitend vangnet van samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, justitie en GGz
  3. psychiatrische kennis op straat beschikbaar, zowel outreachend, in de laagdrempelige opvang als in de wijkteams.     
  4. Het mogelijk maken van een zogenaamde ‘InZorg-stelling’, door verruiming van bevoegdheden van burgemeesters.”   

Minister Schippers: “We nemen het rapport blij en dankbaar aan en gaan het goed bestuderen. Jullie zijn bij uitstek de organisatie die weet om welke mensen het gaat. We blijven dan ook zeker hierover in gesprek met elkaar”.

Lees het volledige rapport hier